Teaching of Subjects of Philosophy (in combination)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Theology - Teaching of Ethical education (in combination)
 • Faculty of Theology - Teaching the subject of religious education (in combination)

Absolvent je pripravený zaujať miesto učiteľa základnej a strednej školy predmetov filozofia, občianska výchova, náuka o spoločnosti.Prospects of graduates

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo filozofie má hlbšie poznatky v jednotlivých oblastiach filozofického myslenia a špecifické vedomosti v oblasti metafyziky, filozofickej etiky, politiky a didaktiky filozofie. Svoje poznatky je schopný didakticky projektovať do edukačného procesu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania.

Absolvent dokáže kriticky analyzovať aktuálne spoločensko-kultúrne problémy a navrhovať primerané riešenia. Je schopný realizovať výučbu predmetov filozofie a občianskej výchovy na základných a náuky o spoločnosti na stredných školách. Vie sa orientovať v školskej legislatíve, v školských predpisoch a dokumentoch. Dokáže projektovať výučbu občianskej výchovy a vytvoriť súbor aktivít na dosiahnutie požadovaných cieľov s využitím vhodných edukačných stratégií. Dokáže spájať pedagogickú teóriu so školskou praxou.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • bakalárske vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia:

 •  výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača
 •  vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia uchádzača

 Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijatie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia a bakalárskej štátnej skúšky.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Open day

  04.02.2020

 • Apply the application for study

  01.03.2020 - 30.04.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • attested copy of birth certificate (electronic form)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 30.03.2020 14:09

Draw attention to not topical data