Teaching of Subjects of Philosophy

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of the Subjects of Fine Arts

Študijný odbor: 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov

Všeobecná charakteristika profilu absolventa: 

Osvojí si sumu vedomostí, ktorá je predpokladom základnej orientácie v jednotlivých oblastiach filozofického myslenia – dejiny filozofie, súčasná filozofia, metafyzika,epistemológia, filozofická antropológia,axiológia, sociálna filozofia, filozofia dejín, logika a metodológia vied. Získa základné návyky pre samostatnú teoretickú prácu. Absolventi študijného programu filozofia sú spôsobilí úspešne vykonávať učiteľskú prax v predmetoch – filozofia, logika, etika, resp. občianska náuka, pokiaľ si túto orientáciu výrazne dotovali v povinne voliteľnej a výberovej výučbe. Ovládajú základný obsah disciplín svojho študijného programu a sú oboznámení s metodologickými i metodickými problémami svojej špecializácie a v tejto súvislosti sú schopní ich preniesť do didaktických zámerov a cieľov. Majú primerané poznatky pre tvorbu metodických materiálov pre výučbu. Okrem toho sú schopní reagovať na podnety súčasnej filozofie a postupne sa zapájať do filozofických diskusií, populárno-vednej a teoretickej publicistiky. 

 

Rozsah vedomostí absolventa: 

Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov – filozofia nadobudne teoretické vedomosti– osvojí si terminologicko-kategoriálne inštrumentárium filozofie, získa poznatky z dejín filozofie, zo súčasnej filozofie, logiky, metodológie vied a systematickej filozofie – metafyziky,epistemológie, filozofie dejín, sociálnej filozofie, filozofickej antropológie, axiológie, sociológie. Prostredníctvom povinne voliteľnej a výberovej výučby si absolvent môže ďalej prehĺbiť vedomosti z príbuzných spoločenskovedných disciplín – etika, estetika, environmentalistika a pod. podľa ponuky v povinne voliteľnej a výberovej výučbe. Ovláda súčasné filozofické koncepcie a dôkladne pozná metodológiu i metodiku svojej predmetovej špecializácie. Okrem teoretickej a praktickej súvislosti odborovej didaktiky s dôrazom na projektovanie výučby v školskej triede, tiež veľmi dobrepoznávyužívanieinformačných a komunikačných technológii v odbore i v pedagogike. 

Absolventi si počas štúdia vypracovávajú potrebu samostatne vyhľadávať teoretické a praktické problémy študovaného odboru a pokúšajú sa o ich samostatné tvorivé riešenie. Sú schopní tvorivo aplikovať získané poznatky v interpretácii spoločenských problémov a dokážu ich verejne prezentovať. Orientujú sa v zložitých teoretických koncepciách a vnímajú kultúrne, historické a spoločenské pozadie aktuálnych filozofických diskusií. 

 1.  

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa: 

Absolvent študijného programusiprostredníctvom povinne voliteľnej a výberovej môže rozšíriť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti o informačno-komunikačné technológie, cudziejazyky a ďalšiedisciplínypodľa výberovej ponuky inštitútu, resp. fakulty s dôrazom na jeho schopnosť podporiť rozvoj informačnej gramotnosti žiakov. Komplex disciplín a technických možností výučby podporuje rétorickú pripravenosť pre pedagogickú i verejnú komunikáciu, zmysel pre dialóg, otvorenosť a pravdivosť argumentácie, ale aj racionalitu a rešpekt ku kultúrnym a ľudským hodnotám. Prospects of graduates

Absolvent študijného programu je spôsobilý uchádzať sa hlavne o uplatnenie v učiteľských službách, ale tiež aj vo verejnom i súkromnom sektore, resp. v štátnej službe. Absolvent je pripravený úspešne sa uchádzať o miesto učiteľa filozofie v kombinácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Je pripravený uchádzať sa tiež o miesto špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných, stredných i vysokých školách. Absolvent má šancu pokračovať v doktorandskom štúdiu odboru. Môže pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení – vládne i mimovládne humanitne orientované inštitúcie „tretieho sektora“, inštitúcie zaoberajúce sa výskumom stavu spoločenského života či verejnej mienky; kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských periodík; vydavateľstva odbornej spoločensko-vednej literatúry; politické inštitúcie; štátna a verejná správa (oblasť ľudských zdrojov); masmédiá.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Condition of admission to all study programmes in the study field of teaching of academic subjects is the evaluation of complex secondary school results (secondary school leaving exam (in case of foreign languages, taking of the secondary school leaving exam in foreign language at the B2 level will be awarded a bonus)), secondary school results emphasising specific subjects, participation and results from student olympiads, student scientific activity, state exams and foreign language certificates. No entrance exam requiring individual presence will be realised for these study programmes.

When evaluating pre-requisites of study, however, study results in subjects creating the selected study programme (or combination, e.g. philosophy - History etc.) will be emphasised. In case of study programmes focusing on subjects that are not obligatory at the secondary school or that cannot be a part of the secondary school leaving exam, emphasis will be put on evaluating other obligatory subjects or the total weighted study results (e.g. in case of Latin and in the subject of the Slovak language).Additional information

Study field: 1.1.1 Teaching of academic subjectsConditions for international students

Foreign students may be admitted only based on the results of the entrance exams and for a fee.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

PhDr. Branislav Frk, PhD., e-mail: frk@unipo.skGeneral information on the admission exam

applicant can submit at most two application forms to studies indicating one study programme on the Faculty of Arts of the University of Prešov on one application form

applicants pay the fee using postal money order of type U, the receipt confirming the payment needs to be glued on page 3 of the application form

application forms without a receipt confirming the payment of the fee will not be accepted

applicant who took the secondary school leaving exam in previous period will attach to the application form also verified copies of all annual school reports, a verified copy of the secondary school leaving exam certificate and CV

applicant who takes the secondary school leaving exam in 2010 indicates in the application grades for the 1st, 2nd and 3rd year (or the 4th year in case of 5-year studies), asks the school to confirm correctness of the data, attaches CV and after passing of the secondary school leaving exam will send to the faculty a verified copy of the secondary school leaving exam certificate (applies to applicants not taking the entrance exam), the others will bring the secondary school leaving exam certificates to the entrance exam

applicants will fill out the first and the second page and will ask the relevant youth physician to confirm in the application form their ability to study (in writing, a signature and a stamp of the physician is not enough)

officially not verified copies of certificates and not nostrified secondary school leaving exam certificates issued by foreign secondary schools will not be accepted

applicants with changed work ability will attach to the application form a statement issued by the evaluation committee

offered Bachelor´s study Programmes and their successful completion is one of conditions of continuing the study in accredited Master´s study Programmes

basic data needed to carry out a cross-border transfer abroad through the SWIFT network: Swift address of the bank: SUBASKBX, Account number of the payment recipient or the Account number of the State Treasury client in the IBAN format: SK87 8180 0000 0070 0007 8205, name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15; unabbreviate name and address of the payment recipient, State Treasury client: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra 1, Prešov, 080 78, purpose of payment: fee VS 101000401

During the admission procedure, the Faculty of Arts follows the internal regulation "Principles of admission procedure of the Faculty of Arts of the University of Prešov in Prešov" issued by the Academic Senate of the Faculty of Arts in Prešov on September 16, 2009Form of entrance exam

For this study field, entrance exam will not be realised with personal presence. • Open day

  12.02.2020

 • Apply the application for study

  31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  10.05.2021 - 14.05.2021

 • Send certificate to

  21.05.2021

 • Submit additional application form

  31.08.2020

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • leaving certificate (paper form)
 • overené výsledky stredoškolského štúdia (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 7000078205/8180

Variable symbol: 101000401

Constant symbol: 0308

Name of the bank: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 010 05 Bratislava 15

Address: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Last update: 18.09.2020 11:22

Draw attention to not topical data