Teaching of Ethical education (in combination)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Theology - Teaching of Subjects of Philosophy (in combination)
 • Faculty of Theology - Teaching the subject of religious education (in combination)

Absolvent je schopný zaujať miesto učiteľa etickej výchovy na základných a stredných školách.Prospects of graduates

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo etickej výchovy má hlbšie poznatky v jednotlivých oblastiach etického myslenia a špecifické vedomosti v oblasti teoretickej, aplikovanej a filozofickej etiky. Svoje poznatky je schopný didakticky projektovať do edukačného procesu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania.

Absolvent dokáže kriticky analyzovať aktuálne spoločensko-kultúrne problémy a navrhovať primerané riešenia. V rámci pedagogického procesu vie prakticky viesť a usmerňovať osoby, ktoré mu boli zverené a pomáhať im pri etickom rozhodovaní. Je schopný realizovať výučbu etickej výchovy na základných a stredných školách. Vie sa orientovať v školskej legislatíve, v školských predpisoch a dokumentoch. Dokáže projektovať výučbu etickej výchovy a vytvoriť súbor aktivít na dosiahnutie požadovaných cieľov s využitím vhodných edukačných stratégií. Dokáže spájať pedagogickú teóriu so školskou praxou.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • bakalárske vzdelanie v danom alebo príbuznom odbore

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia:

 •  výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača
 •  vážený študijný priemer bakalárskeho štúdia uchádzača

 Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijatie na základe výsledkov bakalárskeho štúdia.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  01.03.2020 - 30.04.2020

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • attested copy of birth certificate (electronic form)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 30.03.2020 14:09

Draw attention to not topical data