Teaching of the Subjects of Chemistry

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects Biology
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of Informatics
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of catechetic
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of Hungarian language and literature
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects Mathematics
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Faculty of Education of J. Selye University - Teaching of Subjects Slovak language and literature
Prospects of graduates

Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa ZŠ a SŠ, animátor (lektor) voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasť školstva a kultúry, prekladateľ odborných textov, pracovník v oblasti kultúry, resp. pracovník štátnej správy pre príslušnú oblasť, školský administratívno-metodického pracovník, poradca pre elektronizáciu edukačného procesu, 
poradca a pomocník starším občanom v procese adaptácie na nové digitálne technológie a na využívanie elektronických služieb vo verejnej správe  a pod.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

V zmysle zákona o vysokých školách (131/2002 Z.z.) základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske študijné programy je doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky) na kontaktnú adresu univerzity so všetkými požadovanými náležitosťami. Podrobnosti o podávaní prihlášok sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/prihlaska.html.

Na bakalárske študijné programy PF UJS budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok. V prípade prekročenia plánovaného počtu študentov na bakalárskych študijných programoch PF UJS bude pre určenie poradia rozhodujúce bodové hodnotenie. Po posúdení splnenia základných podmienok prijatia na štúdium budú prijatí ti uchádzači, ktorí dosiahli v jednotlivých kritériách v súčte najvyšší počet bodov.

Poradie prijatých uchádzačov bude stanovený na základe súčtu bodov podľa nasledujúcich kritérií.

1. kritérium: priemer známok z koncoročného hodnotenia za 1‒3. ročník SŠ (v prípade študentov 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia za posledné 3 roky SŠ) a za 1. polrok za posledný ročník SŠ.

2. kritérium: súťaže a iné aktivity (okresné, krajské, celoštátne kolo):

 • Stredoškolská odborná činnosť
 • Získanie umiestnenia na recitačných súťažiach
 • Získanie umiestnenia na súťažiach umeleckých činností
 • Získanie umiestnenia na športových súťažiach   

Prijímacia komisia bude vedieť zohľadniť len tie výsledky na súťažiach, ktoré uchádzač riadne dokumentuje diplomom, osvedčením, alebo iným hodnoverným dokladom.Additional information

Prihláška na bakalárske štúdium obsahuje:

- Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2019/2020 predložia kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň zápisu.

- fotokópiu koncoročného vysvedčenia za 1‒3. ročník SŠ (v prípade študentov 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia za posledné 3 roky SŠ) a za 1. polrok za posledný ročník SŠ

- vlastnoručne podpísaný životopis

Fakulta (Študijné oddelenie PF UJS) písomne potvrdí prijatie prihlášky na štúdium do 30 dní po termíne uzávierky podania prihlášok. V prípade potreby určí uchádzačovi termín na doplnenie chýbajúcich dokladov.

Prijímacie konanie sa začína podaním prihlášky na fakultu. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta (v rozhodnutí dekana) vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v inom študijnom programe.

O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan PF UJS. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné stredoškolské vzdelanie je potrebné nostrifikovať (uznať jej platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Zoltán Ulbrik, Mgr.
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
sih@ujs.sk
035/3260671Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  02.11.2020 - 31.03.2021

 • Submit additional application form

  14.04.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • overená kópia maturitného vysvedčenia
 • vlastnoručne podpísaný životopis
 • fotokópia koncoročného vysvedčenia za 1‒3. ročník SŠ (v prípade študentov 5 ročného alebo 8 ročného gymnázia za posledné 3 roky SŠ) a za 1. polrok za posledný ročník SŠ


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 25 €

Billing information

Uchádzač o štúdium uhrádza poplatky za prijímacie konanie bezhotovostným bankovým prevodom na určený účet UJS s uvedením variabilného symbolu  (VS).

Príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi uchádzačovi vygeneruje elektronický portál prihlášky UJS po jej potvrdení.

Uchádzačom, ktorí podali prihlášku iba v tlačenej forme, príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi bude odoslaná študijným oddelením príslušnej fakulty prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou.

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PaedDr. Tamás Török, PhD. – torokt@ujs.sk
Last update: 14.04.2021 14:11

Draw attention to not topical data