Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

  • Fakulta humanitných vied - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako pomocní učitelia.

Podrobné informácie o študijných programoch:

  • ·      učebné plány
  • ·      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Prospects of graduates

Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako pomocní učitelia.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

Ďalšie podmienky prijatia

V kombináciách s anglickým jazykom budú uprednostnení uchádzači, ktorí pri štátnej maturitnej skúške preukázali zvládnutie externej časti v stupni B2 minimálne na 60 % a v stupni B1minimálne na 75 %, ďalej sú dôležité študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať, výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov, účasť, resp.výsledky z národných a medzinárodných kôl olympiád, SOČ, štátnych skúšok a certifikáty z cudzích jazykov. Pri rovnosti bodov rozhoduje aj celkový študijný priemer. Výsledky z externej maturitnej skúšky budú vynásobené koeficientmi nasledovne: Úroveň B2 (a všetky náhrady maturitnej skúšky, napr. certifikát FCE, štátna jazyková skúška, atď.): 2x %, ktoré študent dosiahol na skúške; Úroveň B1 (a všetky náhrady maturitnej skúšky, napr. certifikát PET): 1x %, ktoré študent dosiahol na skúške.

V v kombinácií s  výchovou k občianstvu budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Pri posudzovaní uchádzačov sú dôležité študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety (občianska náuka, príp. náuka o spoločnosti), ktoré chce uchádzač študovať, výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka. V študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu ovládanie anglického jazyka v rozsahu stredoškolského učiva, minimálne na úrovni B1 podľa SERR.Additional information

Podrobné informácie o študijných programoch:

• učebné plány,

• informačné listy predmetov

nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Bez prijímacej skúšky - výberové konanie.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skGeneral information on the admission exam

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

Ďalšie podmienky prijatia

V kombináciách s anglickým jazykom budú uprednostnení uchádzači, ktorí pri štátnej maturitnej skúške preukázali zvládnutie externej časti v stupni B2 minimálne na 60 % a v stupni B1minimálne na 75 %, ďalej sú dôležité študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať, výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov, účasť, resp.výsledky z národných a medzinárodných kôl olympiád, SOČ, štátnych skúšok a certifikáty z cudzích jazykov. Pri rovnosti bodov rozhoduje aj celkový študijný priemer. Výsledky z externej maturitnej skúšky budú vynásobené koeficientmi nasledovne: Úroveň B2 (a všetky náhrady maturitnej skúšky, napr. certifikát FCE, štátna jazyková skúška, atď.): 2x %, ktoré študent dosiahol na skúške; Úroveň B1 (a všetky náhrady maturitnej skúšky, napr. certifikát PET): 1x %, ktoré študent dosiahol na skúške.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka. V študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu ovládanie anglického jazyka v rozsahu stredoškolského učiva, minimálne na úrovni B1 podľa SERR.Form of entrance exam

Bez prijímacej skúšky - výberové konanie.Tests

Bez prijímacej skúšky - výberové konanie.  • Apply the application for study

    30.04.2021

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Additions
  • overené maturitné vysvedčenie (paper form)
  • CV (paper form, electronic form)
  • potvrdenie o zaplatenie poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
  • kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy, resp. potvrdenie výsledkov štúdia na prihláške strednou školou (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925

konštantný symbol: 0308  variabilný symbol: 10831 – bakalárske štúdium.

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. V prípade elektronickej prihlášky je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v systéme Elektronická prihláška.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách, resp. programoch fakulty UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu a program so zaplatením príslušného poplatku.

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Viera Habrúnová – viera.habrunova@fhv.uniza.sk
Last update: 30.03.2021 19:45

Draw attention to not topical data