Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta humanitných vied - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • ·      učebné plány
 • ·      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Prospects of graduates

Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako  pomocní učitelia.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission
 1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
 2. Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
 3. Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.
 4. Pri počte uchádzačov o štúdium menšom ako 10 si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.


Additional information

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom jazyku uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA  a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, vyžaduje sa úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania aj na UNIZA). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

v kombinácii s anglickým jazykom

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe kritérií:

V kombináciách s anglickým jazykom budú uprednostnení uchádzači, ktorí pri štátnej maturitnej skúške preukázali zvládnutie externej časti v stupni B2 minimálne na 60 % a v stupni B1 minimálne na 75 %, ďalej sú dôležité študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať, výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov, účasť, resp. výsledky z národných a medzinárodných kôl olympiád, SOČ, štátnych skúšok a certifikáty z cudzích jazykov. Pri rovnosti bodov rozhoduje aj celkový študijný priemer.

Výsledok z externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka bude vynásobený koeficientom nasledovne: úroveň B2: 2x %, ktoré študent dosiahol na skúške; úroveň B1: 1x %, ktoré študent dosiahol na skúške.

 

v kombinácii s výchovou k občianstvu, jednoodborovíé štúdium výchovy k občianstvu:

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe nasledovných kritérií:

 • ·      študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať (náuka o spoločnosti, resp. občianska náuka),
 • ·      výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov,
 • ·      výsledky maturitnej skúšky.

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium:

 • ·      účasť a výsledky študentov stredných škôl na SOČ,
 • ·      účasť, resp. výsledky z národných a medzinárodných kôl olympiád, súvisiace s programom, na ktorý si uchádzač podal prihlášku.

 

v kombinácii s náboženskou výchovou

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe nasledovných kritérií:

 • ·      komplexné výsledky štúdia na strednej škole a výsledky maturitnej skúšky,
 • ·      uprednostnení budú uchádzači, ktorí maturovali z náuky o spoločnosti/občianskej náuky,
 • ·      účasť, resp. výsledky na olympiáde, SOČ – národné a medzinárodné kolá,

pri rovnosti bodov celkový študijný priemer.Coordinator for students with specific needs

PhDr. et Mgr. Eva Škorvagová, PhD. 

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skGeneral information on the admission exam

PODMIENKY PRIJATIA

 1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).
 2.  Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština).
 3. Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.
 4. Pri počte uchádzačov o štúdium menšom ako 10 si fakulta vyhradzuje právo študijný program neotvoriť.


Form of entrance exam

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe stanovených kritérií. • Open day

  08.02.2019

 • Apply the application for study

  30.04.2019

 • Submit additional application form

  15.08.2019

 • Performance of the additional entrance exam

  09.09.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
50


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • fotokópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy, resp. potvrdenie výsledkov štúdia na prihláške strednou školou (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

číslo účtu v tvare IBAN:     SK52 8180 0000 0070 0026 9925 

konštantný symbol:  0308

variabilný symbol: 10831

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Katarína Poláčková – katarina.polackova@fhv.uniza.sk
Last update: 05.06.2019 09:07

Draw attention to not topical data