Tvorba a konštrukcia nábytku

Profil absolventa

Absolvent študijného programu „Tvorba a konštrukcia nábytku“ v odbore Drevárstvo má poznatky o dreve, výrobe materiálov na báze dreva, technológiách spracovania a opracovania dreva a ich strojno-technologických zariadeniach a o tvorbe a konštrukcii nábytku. Dokáže analyzovať problémy vo výrobe a vhodne aplikovať drevárske technológie. Vie spolupracovať a koordinovať spoluprácu s manažérmi, dizajnérmi, technológmi a špecialistami iných profesií. Ako konštruktér vie vytvárať technickú dokumentáciu výrobkov (vizualizácie a konštrukčné výkresy) aj za pomoci CAD systémov, samostatne tvoriť cenové kalkulácie a ďalšie podklady v rámci prípravy výroby. Ako technológ vie navrhovať technologické postupy pri výrobe nábytku a iných výrobkov na báze dreva, za pomoci aplikácií CAM systémov tvoriť podklady pre programovanie CNC strojov a riadiť produkciu nábytku na nižších stupňoch výroby.

Po ukončení bakalárskeho štúdia je absolvent pripravený pokračovať v druhom stupni štúdia alebo vedomosti a zručnosti uplatniť v podnikateľskom prostredí.

            Absolvent disponuje teoretickými vedomosťami z oblasti prírodovedných, spoločenských a ekonomických vied, potrebných pre zvládnutie odborných predmetov, z oblasti spracovania dreva a výroby materiálov a z oblasti príslušných strojno-technologických zariadení, má a rozumie poznatkom z oblasti tvorby a konštruovania nábytku a jeho výroby.

            Nadobudne praktické  schopnosti a zručnosti: ovláda štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality  suroviny a vstupných produktov;  je schopný riešiť základné technologické a technické problémy v procesoch spracovania dreva a výroby nábytku; vie účinne a efektívne  prevádzkovať strojno-technologické zariadenia;  je pripravený podieľať sa na predvýrobnej príprave drevárskych produktov, najmä nábytkových konštrukcií.

Získanými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami dokáže indikovať technické, technologické a ekonomické  problémy vo výrobnom procese, dokáže efektívne pracovať ako člen pracovného tímu a na zodpovedajúcom stupni riadiť pracovný kolektív, dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore.Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu „Tvorba a konštrukcia nábytku“ v odbore Drevárstvo nájde uplatnenie v oblasti spracovania dreva najmä:

-          vo výrobných prevádzkach nábytku a drevárskych výrobkov ako technológ vo výrobe, technický pracovník v príprave a zabezpečovaní výroby a ako riadiaci pracovník na nižších a stredných stupňoch riadenia,

-          v konštrukčných kanceláriách a interiérových štúdiách  ako tvorca komplexnej technickej dokumentácie nábytku a drevárskych výrobkov, ako kontaktná osoba pri styku s odberateľmi pri tvorbe objednávok na výrobu a pri realizácii dodávok nábytkárskych a drevárskych výrobkov,

-          v skúšobniach nábytku a drevárskych výrobkov a v expertíznej činnosti,

-          v poradenskej činnosti, ale aj ako  špecialista v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami  a  polotovarmi.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Additional information

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 26. 1. 2021 o 10,00 h v posluchárni B-3.Conditions for international students

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.10.2020 - 31.03.2021

  • Send certificate to

    15.06.2021

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • CV (paper form)
  • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 200 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 200 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Billing information

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 

Variabilný symbol:   

   elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

   (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 

Konštantný symbol: 0308

 

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Last update: 17.09.2020 11:20

Draw attention to not topical data