Criminal law

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie magisterského študijného programu v študijnom odbore právo.
Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, v rámci ktorej výberová komisia zisťuje pripravenosť uchádzača na daný doktorandský študijný
program v týchto kategóriách:
- vedomosti v rozsahu vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v danom odbore a odborný a vedecký rozhľad uchádzača vo zvolenom odbore – posudzujú sa ústnym pohovorom (najmä odpoveďami na otázky komisie),
- projekt k téme dizertačnej práce – uchádzač predloží a prezentuje vlastný
(autorský) projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu do 3 000 slov) – posudzuje
sa pôvodnosť a obsah projektu, prezentácia projektu a odpovede a reakcie uchádzača na otázky komisie vo vzťahu k projektu a
- predpoklady vedeckej činnosti – posudzujú sa vlastnou publikačnou činnosťou
uchádzača,
- znalosť cudzieho jazyka – posudzuje sa podľa písomných podkladov predložených uchádzačom (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so
schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám) alebo podľa
výsledkov písomného preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania;
znalosť cudzieho jazyka je nevyhnutnou podmienkou na prijatie.
Poradie kandidátov určí komisia na neverejnom zasadnutí; poradie kandidátov a výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle.Additional information

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) uskutočňuje
v akademickom roku 2015/2016 nasledovné akreditované doktorandské študijné programy v odboroch:


- doktorandský študijný program teória a dejiny štátu a práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva,


- doktorandský študijný program pracovné právo, v odbore 3.4.6. pracovné právo a

doktorandský študijný program trestné právo, v odbore 3.4.7. trestné právo.

Fakulta v akademickom roku 2015/2016 otvára uvedené trojročné doktorandské študijné programy v externej forme štúdia. Jazyk štúdia je slovenský alebo anglický.
Externé doktorandské štúdium sa uskutočňuje s úhradou školného, ktorého výška je 1 500 EUR.
Fakulta plánuje prijať v akademickom roku 2015/2016 na externú formu doktorandského štúdia v
- doktorandskom študijnom programe teória a dejiny štátu a práva najmenej dvoch študentov,
- doktorandskom študijnom programe pracovné právo najmenej dvoch študentov a
- doktorandskom študijnom programe trestné právo najmenej dvoch študentov.


Na prihláške na štúdium je potrebné zreteľne vyznačiť, o ktorý odbor štúdia má uchádzač záujem.Conditions for international students

Ak uchádzač ukončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa § 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov – nostrifikácii Trnavskej univerzity v Trnave.Coordinator for students with specific needs

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

tel.: 033/5939 623

e-mail: prf@truni.skGeneral information on the admission exam
 1. Uchádzač o štúdium odošle vyplnenú prihlášku na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava do 16. októbra 2015

  Uchádzač môže doručiť v tom istom termíne aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu. V tom prípade je povinný do 19. októbra 2015
  doručiť na adresu sídla fakulty potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  (ďalej len „poplatok“).

  Poplatok vo výške 50 EUR (48 EUR v prípade elektronickej prihlášky), ktorý je určený na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, uhrádza uchádzač o štúdium na adresu:
  Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava.
  Poplatok uhrádza uchádzač poštovou poukážkou a na poukážke uvedie číslo účtu: Štátna
  pokladnica 7000241244/8180, variabilný symbol: bez symbolu, špecifický symbol:
  50002. Originál ústrižku poštovej poukážky uchádzač nalepí na tretiu stranu prihlášky.

  V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevráti.

  K prihláške je uchádzač povinný priložiť:
  a) profesijný životopis,
  b) overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa v odbore
  právo („Mgr.“),
  c) overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor práv“ (JUDr.), ak mu
  takýto titul bol udelený,
  d) zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,
  e) zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne posudkov na tieto práce,
  f) projekt k téme dizertačnej práce,
  g) písomný doklad o ovládaní cudzieho jazyka (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo
  certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka
  so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v
  oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám), ak disponuje
  takýmto dokladom,
  h) doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.

  Poplatok vo výške 50 EUR(48 EUR v prípade elektronickej prihlášky), ktorý je určený na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, uhrádza uchádzač o štúdium na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. Poplatok uhrádza uchádzač poštovou poukážkou a na poukážke uvedie číslo účtu: Štátna pokladnica 7000241244/8180, variabilný symbol: bez symbolu, špecifický symbol: 50002. Originál ústrižku poštovej poukážky uchádzač nalepí na tretiu stranu prihlášky.
 2. V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevráti.
 3. K prihláške je uchádzač povinný priložiť:

a)      profesijný životopis,

b)      overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa v odbore právo („Mgr.“),

c)      overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor práv“ (JUDr.), ak mu takýto titul bol udelený,

d)     zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,

e)      zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne posudkov na tieto práce,

f)       projekt k téme dizertačnej práce,

g)      písomný doklad o ovládaní cudzieho jazyka (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám), ak disponuje takýmto dokladom,

h)      doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.Tests
 • znalosť anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka – posudzuje sa podľa písomných podkladov predložených uchádzačom (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám) alebo podľa výsledkov písomného preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania; znalosť cudzieho jazyka je nevyhnutnou podmienkou na prijatie.


 • Apply the application for study

  16.10.2015

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 48 €

Billing information

č. účtu 7000241244/8180

špecifický symbol 50002

variabilný symbol - bez symbolu

doplňujúceho údaje - priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2015/2016
 • University Trnava University in Trnava Faculty of Law
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 0
 • Program code: 103369
 • Field of study: Law
 • Level of study: 3.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: PhD.
 • Information about teaching languages: English

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Mašková – andrea.maskova@truni.sk
Last update: 11.02.2016 20:14

Draw attention to not topical data