Coaching and Teaching of Subjects of physical education

Vysokoškolsky graduovaný, teoreticky a prakticky pripravený špecializovaný odborník s možnosťou praktického uplatnenia v tréningovom procese výkonnostného a vrcholového športu. Je nositeľom druhého najvyššieho trénerského stupňa vo svojej športovej špecializácii.

Absolvent ovláda základy didaktiky telovýchovného procesu, pozná biologickú, psychologickú a sociálnu podstatu ľudského organizmu.  Má základné vedomosti z fyziológie telesných cvičení, adaptačných procesov na tréningové zaťaženie. Pozná biomechanickú štruktúru pohybovej činnosti, antropometrické, historické, metodologické, biochemické základy športového pohybu. Ovláda základné pohybové zručnosti najčastejšie používaných lokomócií a cvičení v tréningu športovcov (pohybové prostriedky atletiky, gymnastických športov, plávania, pohybových hier, športových hier, lyžovania, turistiky a iných športov).

Je oboznámený s problematikou telesne postihnutých športovcov. Pozná základné prostriedky, metódy a formy rozvoja všeobecných a špeciálnych schopností športovcov založených na poznaní štruktúry športového výkonu. Má vedomosti o športovom systéme, o teoretických a didaktických základoch športovej špecializácie, o štruktúre športového výkonu, teórii pohybovej činnosti, osvojovaní si a o zdokonaľovaní techniky pohybu vo vlastnej športovej špecializácii.

Absolvent získava druhú najvyššiu trénersku kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EU a je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerske zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu vo vrcholovom a vo výkonnostnom športe mládeže a dospelých. Je schopný viesť a kontrolovať skupinu trénerov ako starší tréner, riadiť a modelovať tréningový proces na základe najnovších metód športového tréningu. Ovláda základy športovej kinantropológie, edukológie a humanistiky. Pozná princípy tvorby tréningových plánov, diagnostikovania talentovanosti, výkonnosti a zmien trénovanosti. Dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia na základe objektivizovaných vstupných a priebežných informácií. Ovláda metódy zaťažovania, štruktúru podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a dlhodobého plánovania, pozná periodizáciu a zložky športového tréningu. Dokáže účinne viesť športovcov v priebehu súťaže a ovplyvniť ich aktuálny prejav. Ovláda teóriu a prax športovej masáže, regenerácie, kineziológie a ďalších aplikovaných odborov vied o športe.

Vo vlastnej športovej špecializácii pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k inovácii
a  k optimalizácii zaťaženia. Je pripravený najmä na praktické a metodické rozlišovanie prípravy mládeže a žien. Orientuje sa v problematike výživy, dopingu a dovolených podporných prostriedkov. Orientuje sa v základných právnych a občianskych problémoch svojho športu. Môže pôsobiť ako lektor na nižších stupňoch kvalifikačného a špecializovaného vzdelávania. Ovláda princípy sebahodnotenia, rozvoja motivačných štruktúr, profesionálnej zodpovednosti a celoživotného vzdelávania.

Vo vzťahu k praktickému uplatneniu absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu je možnosť jeho uplatnenia v školskej praxi ako asistenta učiteľa telesnej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy a integrovanej telesnej výchovy na základných, stredných školách a vysokých školách, inštruktora voľnočasových aktivít s telovýchovným a športovým zameraním v školskom mimovyučovacom čase alebo v mimoškolských zariadeniach, cvičiteľa, trénera resp. asistenta trénera rekreačného a výkonnostného športu,  pracovníka samosprávy v oblasti telesnej výchovy a športu. Ako asistent učiteľa sa podieľa na utváraní podmienok nevyhnutných na odstraňovaní bariér pre dieťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v telesnej výchove z hľadiska špeciálnych potrieb daného dieťaťa príp. detí (deti so zdravotným oslabením, deti po dlhotrvajúcej chorobe).

Absolvent bakalárskeho stupňa ovláda základ obsahu predmetov svojho študijného zamerania, čo mu spolu s odborovo-didaktickým vzdelaním vytvára odbornú a pedagogickú spôsobilosť plánovať, riadiť, diagnostikovať a vyhodnocovať edukačný proces telesnej a zdravotnej telesnej výchovy na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania a tiež na vysokých školách.Prospects of graduates

Achieving the second highest degree of coaching qualification in the relevant sport. Realisation as a coach for youth, coach in performance sport as well as internationally. Acquiring the competence to participate in the educational process by teaching physical education as teacher assistant, leisure time animator, e.g. in leisure time centers etc. Possibility to continue with the 2nd level of university studies.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Every participant must during the physical part of the entrance exam pass in all indicated disciplines: running 50 m, Cooper's test, swimming, gymnastics and sporting game!

Passing in disciplines means:

·              running 50 m – running the whole distance of 50 m between pairs of electric eyes,

·              Cooper's test – taking the test for the whole 12 minutes,

·              swimming - to swim continuously 100 m style of choice,

·              gymnastics – pass the prescribed gymnastic series (headstand – roll, jump with a turn by 180° back roll to a headstand, somerset),

·              sporting game – to fulfil the performance standard of the selected sporting game.Additional information

As part of the study programmes coaching and coaching and Teaching of Subjects of physical education the Faculty of Physical Education and Sports of the Comenius University offers sporting specialisations listed in alphabetical order (after sporting specialisation, we indicate the minimum conditions to be admitted to the sporting specialisation that need to be fulfilled by every applicant and the address of the relevant national association). Admitting participant to a certain sporting specialisation is subject to decision of the relevant department of the Faculty of Physical Education and Sports of the Comenius University.

Sporting specialisation

athletics

basketball

cross-country skiing

biathlon

cycling

judo

football

gymnastic sports:

-        rhythmic gymnastics

gymnastic sports:

-        jumps on the trampoline

-        sport gymnastics

-        sport aerobic

-        teamgym

handball

canoeing

karate

Conditioning coach in top sports

body-building, fitness and powerlifting

ice-hockey

diving

snowboarding

synchronised swimming

sport shooting

sport swimming

dance - acrobatic rock and roll

dance - folk dances

dance - dancing sports

dance - IDO

tennis

triathlon

rowing

volleyball

water polo

weight lifting

windsurfing

martial arts

downhill skiingGeneral information on the admission exam

On April 27 – 30, 2010 there will be the first part of the entrance exam consisting of:

physical part – common for applicants to all study programmes,

theoretical written test – only for applicants to study programmes: coaching, coaching and Teaching of Subjects of physical education, sports and health, sports and health and Teaching of Subjects of physical education. 

Physical part of the entrance exam consists of the following disciplines, or tests:

running 50 m from semi-high start,

Cooper's test (12-minute run),

swimming 100 m art of choice,

gymnastics,

sporting game (applicant will chose based on his/her own consideration and will be evaluated on the entrance exam from one of the following sporting games: basketball, football, handball, volleyball).  • Apply the application for study

    29.02.2016

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
  • leaving certificate
  • CV
  • medical certificate
  • vyplnený dotazník úrovne športovej výkonnosti


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account No.: 7000150211/8180

Constant symbol: 0308

Variable symbol: 120102011

Application form is to be sent to the address of: FTVŠ UK,  Nábr. L. Svobodu č. 9, 814 69 Bratislava. The Application Form must be filled out legibly (types or in block writing) and must contain all the following addenda:

·        Receipt confirming payment of the administration fee for entrance exams in the corresponding amount.

·        Medical confirmation of health ability issued by sports medicine physician. Faculty of Physical Education and Sports of the Comenius University requires medical confirmation on health ability for university studies and for all sports without limitation. The confirmation is to be issued exclusively by a sports medicine physician. An application form without a medical confirmation issued by sports medicine physician will not be accepted by the Faculty of Physical Education and Sports!

·        CV.

·        Verified photocopy of the secondary school leaving certificate - by notary, or Register Office (not the original or diplomas). Applicants taking the secondary school leaving exam in 2010 will send a verified copy of the secondary school leaving exam certificate later.

·        On the bottom part of the front side of the application each applicant must indicate a sporting game that he/she will participate in as part of the entrance exam. Applicant is to indicate one of the following sporting games: basketball, football, handball, volleyball.    

Applicants may submit only one application in which he/she indicates not more than three study programmes based on one's own priority. The order of study programmes is binding when admitting to the Faculty of Physical Education and Sports of the Comenius University. If the applicant fulfils conditions of admission to several study programmes, he/she will be admitted to the one listed first. The results of the admission procedure may not be transferred to study programmes not indicated in the application form.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Iveta Cihová, PhD. – cihova@fsport.uniba.sk
Last update: 11.01.2012 04:25

Draw attention to not topical data