Tepelná technika

V súčasnej dobe je obzvlášť aktuálna problematika využívania menej hodnotných palív ako sú vysokopecný plyn, koksárenský plyn, konvertorový plyn, biomasa ap. Problematika vysokoteplotných procesov a využívania ušľachtilých foriem palív a energie sa vyskytuje nielen v hutníckom priemysle, ale aj v ďalších odvetviach, ako sú napr. keramika, sklárstvo, výroba žiaruvzdorných, stavebných materiálov, petrochémia, strojárenstvo, prevádzka kotlov.Prospects of graduates

Absolvent

 • má kvalifikáciu pre širokú oblasť energetiky, orientovanú na hutnícke, strojárske, elektrotechnické, ekologické, ekonomické aspekty podporované modernými informačnými technológiami, a to: pre činnosti súvisiace s výstavbou, prevádzkou, projektovaním, rozvojom a so zvyšovaním efektívnosti energetických systémov, znižovaním ich energetickej náročnosti a redukovaní dopadu na životné prostredie spolu s poznaním ekonomických aspektov odvetvia.

Uplatní  sa

 • v organizáciách, ktoré sa zaoberajú projektovaním, výstavbou, rekonštrukciou a prevádzkou tepelne energetických zariadení, emisiami a odpadmi z prevádzky týchto zariadení,
 • stane sa odborník na otázky palív a energetickej problematiky v organizáciách štátnej správy, samosprávy, agentúr a výskumných ústavoch.

 Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Podmienky prijatia na štúdium:

1. Základná podmienka (§ 56, ods. 3 zákona) = vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

2. Spomedzi uchádzačov o štúdium budú na základe Dodatku k diplomu prednostne vyberaní tí, u ktorých absolvované predmety pokrývajú v čo najväčšom rozsahu témy jadra ŠO Hutníctvo a je tak možné predpokladať, že majú potrebné schopnosti a predpoklady na úspešné pokračovanie v štúdiu v 3. stupni (§ 57, ods. 1 zákona).  Conditions for international students

- zvolený študijný program má akreditáciu štúdia v slovenskom jazyku.General information on the admission exam

Podmienky prijatia na štúdium:

1. Základná podmienka (§ 56, ods. 3 zákona) = vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

2. Spomedzi uchádzačov o štúdium budú na základe Dodatku k diplomu prednostne vyberaní tí, u ktorých absolvované predmety pokrývajú v čo najväčšom rozsahu témy jadra ŠO Hutníctvo a je tak možné predpokladať, že majú potrebné schopnosti a predpoklady na úspešné pokračovanie v štúdiu v 3. stupni (§ 57, ods. 1 zákona).

Zdravotné obmedzenia: chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.Form of entrance exam

- pohovor k téme.Tests

- z cudzieho jazyka. • Apply the application for study

  01.04.2020 - 15.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  - 30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
3


Obligatory addenda
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • certified copy of certificate to candidates from other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Last update: 03.10.2019 10:17

Draw attention to not topical data