Teória biologického vzdelávania

overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii /diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce/

overenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odboreInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia je získanie magisterského vzdelania v  študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov / resp. príslušné medziodborové štúdium/. O prijatie na štúdium sa môžu uchádzať aj absolventi príbuzných odborov magisterského štúdia .Additional information

Zoznam dokladov potrebných k prijímaciemu konaniu: overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom alebo príbuznom študijnom odbore, overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, súpis publikovaných a nepublikovaných prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce.Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Naďa Bizová, PhD.,General information on the admission exam

Súčasťou púrijímacieho konania je overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce) a overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku.  • Apply the application for study

    11.01.2021 - 11.06.2021

  • Performance of the entrance exam

    22.06.2021

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities
  • certified copy of certificate to candidates from other universities
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Last update: 22.10.2020 10:03

Draw attention to not topical data