Teória a dramaturgia hudby

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

-        úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia

-        úspešné vykonanie prijímacej skúšky

-        ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené pre jednotlivé študijné programy – zverejnené vždy dva mesiace pred termínom podávania prihlášok (www.htf.vsmu.sk)


Conditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorej cieľom je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu. Podrobné podmienky prijímacích skúšok a Vnútorný predpis pre prijímacie konanie sú zverejnené na internetovej stránke www.htf.vsmu.sk.  • Apply the application for study

    09.03.2020 - 15.05.2020

  • Performance of the entrance exam

    15.06.2020 - 19.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
65


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

1. POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZP. PRIJ. KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) elektronická forma prihlášky  40 € (zaregistrovaná  uchádzačom v Ais-e, vytlačená  a  zaslaná poštou);

b) papierová forma prihlášky 50 € (bez registrácie v Ais-e);

c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €


(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro).

číslo účtu:

IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858              Štátna pokladnica (VÚB)

BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol  64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

pri platbe mimo EU:

IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX                  Štátna pokladnica (VÚB)

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD. – mericko@vsmu.sk
Last update: 16.03.2020 21:01

Draw attention to not topical data