Theory and History of state and Law

Študijný program vytvára teoretické zázemie pre získanie najvyššieho stupňa vysokoškolského vzdelania pre absolventov magisterského štúdia v odbore právo so zameraním na Teóriu a dejiny štátu a práva. Študijný program sa končí štátnou skúškou – obhajobou dizertačnej práce, v rámci ktorej dizertant preukazuje spôsobilosť samostatne vedecky pracovať, primerane a vhodne zvolenými vedeckými metódami dosahovať stanovené čiastkové ciele vo vedeckej práci a schopnosť zovšeobecňovať získané poznatky.  Profil absolventa je budovaný na teoreticko-praktickej báze. Absolvent študijného programu ovláda metodológiu, nadobúda hlbšie teoreticko-praktické vedomosti a poznatky o organizačných formách moderného štátu, resp. neštátnych útvarov (Európska únia), o princípoch právneho štátu, prameňoch práva a ich tvorbe a aplikácii, so zreteľom na ich výklad a používanie právnej argumentácie,  o právnych aspektoch rímskeho súkromného práva, vybraných dejín štátu a práva, vývoja konštitucionalizmu západnej Európy a právneho poriadku na území Slovenska, disponuje schopnosťou formulovať a zdôvodňovať vlastné názory. Ovláda základy počítačovej techniky, ako aj základy komunikačných technológií, ako je práca s internetom, informačnými systémami a databázami na úrovni zodpovedajúcej absolvovaniu najvyššieho vysokoškolského stupňa. Bude kvalifikovaným akademickým a vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.     



Prospects of graduates

Absolvent študijného programu Teória a dejiny štátu a práva má aktuálny prehľad v oblasti vedeckej metodológie teórie štátu a práva a dejín štátu a práva, teórie právnej argumentácie, teórie prameňov práva, princípov právneho štátu a ich úlohy pri ochrane základných práv a slobôd. Orientuje sa v historickom vývoji a vo význame rímskej právnej vedy pre moderné právo,  ako aj v jednotlivých inštitúciách a inštitútoch štátu a práva a ich význame a vo vývoji právneho poriadku na území Slovenskej republiky, ovláda mechanizmus inštitucionálneho fungovania Európskej únie, záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv Európskej únie vo vzťahu k súdnej moci. Keďže absolvent študijného programu ovláda metodológiu z danej oblasti a dokáže samostatne a tvorivo využívať a rozvíjať získané poznatky bude kvalifikovaným vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.



Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 1. Ďalšími podmienkami prijímacieho konania, okrem úspešne vykonanej prijímacej skúšky, sú:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo,

 • znalosť najmenej jedného svetového jazyka.

   

 1. Poradie uchádzačov určí skúšobná komisia podľa výsledkov prijímacej skúšky osobitne pre dennú a externú formu štúdia. Minimálnou podmienkou úspešného absolvovania prijímacej skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov spolu za všetky časti prijímacej skúšky (časť II), t.j. minimálne 101 bodov. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov určí poradie komisia s prihliadnutím na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzačov a na výsledky ich inej odbornej činnosti.

 2. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Počet prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium v dennej forme závisí od ekonomických možností financovania štipendií doktorandov na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v danom akademickom roku. Fakulta plánuje prijať predpokladaný počet 6 doktorandov v dennej forme štúdia a predpokladaný počet šesť doktorandov v externej forme štúdia.

 3. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačom zasielané podľa ustanovenia § 58 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). V rozhodnutí o prijatí uchádzača dekan fakulty uvedie meno školiteľa a tému dizertačnej práce, ako aj poradové miesto, na ktorom sa uchádzač umiestnil. Rozhodnutie o neprijatí uchádzača obsahuje aj informáciu o poradovom mieste, na ktorom sa uchádzač umiestnil.

 4. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podľa ustanovenia § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.



General information on the admission exam

           1. Prijímacia skúška v jednotlivých odboroch štúdia 1 sa skladá z:

 • hodnotenia rámcového projektu k téme dizertačnej práce,

 • ústnej skúšky.

  2. Hodnotenie rámcového projektu k téme dizertačnej práce:

  Podkladom k tejto časti prijímacej skúšky je rámcový projekt k téme dizertačnej práce predložený uchádzačom spolu s prihláškou na štúdium. Projekt vyhodnotí zadávateľ témy dizertačnej práce (školiteľ) pred termínom prijímacej skúšky; za projekt k téme dizertačnej práce uchádzač môže získať max. 100 bodov.

  3. Ústna skúška pozostáva z:

 • ústnej časti spočívajúcej v prezentácii rámcového projektu k dizertačnej práci a zodpovedaní otázok v rámci diskusie ku spracovanému rámcovému projektu k téme dizertačnej práce, ktorej súčasťou môže byť aj preverenie schopnosti komunikácie v cudzom jazyku (časť III. bod 1); za túto časť prijímacej skúšky uchádzač môže získať max. 50 bodov,

 • ústnej časti zo zvoleného odboru štúdia1: Uchádzač si vytiahne  dve otázky z okruhu otázok zvoleného študijného odboru a ústne na nich zodpovie; za ústnu časť prijímacej skúšky zo zvoleného odboru štúdia uchádzač môže získať max. 50 bodov.



Form of entrance exam

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 1. Prezentácia projektu k téme dizertačnej práce

  Podkladom k tejto časti prijímacej skúšky je rámcový projekt k téme dizertačnej práce predložený uchádzačom spolu s prihláškou na štúdium.  Projekt vyhodnotí zadávateľ témy dizertačnej práce (školiteľ) pred termínom prijímacej skúšky; za projekt k téme dizertačnej práce uchádzač môže získať max. 100 bodov,

 2. Ústna časť zo zvoleného odboru štúdia:

  Uchádzač ústne zodpovie dve otázky z okruhu otázok zvoleného študijného odboru; za ústnu časť prijímacej skúšky uchádzač môže získať max. 100 bodov).

 



 • Apply the application for study

  01.04.2019 - 07.06.2019

 • Performance of the entrance exam

  27.06.2019 - 27.06.2019

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • potvrdenie o absolvovaní štúdia vydané študijným oddelením príslušnej VŠ (len absolventi, ktorým ešte neboli vydané doklady o absolvovaní štúdia) (paper form)
 • priemery študijných výsledkov za jednotlivé ročníky (paper form)
 • zoznam publikovaných aj nepublikovaných prác (paper form)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 10-15 normostrán (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432

BIC: SPSRSKBA

Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Aneta Gonosová – aneta.gonosova@upjs.sk
Last update: 21.05.2019 11:05

Draw attention to not topical data