Teoretická elektrotechnika

Doktorandský študijný program ”Teoretická elektrotechnika” poskytuje vysoko špecializované vzdelanie na úrovni súčasného svetového výskumu v danom študijnom odbore a do istej miery tiež aj v blízkych príbuzných študijných odboroch (úroveň 7 v zmysle Európskeho kvalifikačného rámca pre VŠ vzdelávanie a tiež Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie). Poskytované vzdelanie je charakteristické hlbokými teoretickými a metodologickými znalosťami ako aj vysoko špecializovanými praktickými zručnosťami v oblasti teoretickej elektrotechniky, ktoré stimulujú originálne myslenie ako aj kreatívny a inovatívny prístup k riešeniu problémov. Program rozvíja schopnosti absolventa formulovať’ vedecké problémy, ovládať’ princípy individuálnej a tímovej výskumnej práce, prezentovať’ výsledky práce nielen expertom ale aj laickej verejnosti. Z hľadiska zamestnateľnosti ŠP tiež stimuluje schopnosť’ absolventa analyzovať’ a riešiť’ výskumné úlohy z danej oblasti ako aj z pridružených oblastí a tiež aplikovať získané špeciálne vedomosti v praxi.

Prospects of graduates
Absolvent ŠP - Philosophie doctor teoretickej elektrotechniky - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja elektrotechnických technológií, je schopný analyzovať komplexné problémy v súvislosti s aktuálnym stavom riešenej problematiky, dokáže formulovať elektrotechnické a technologické problémy svojho odborného zamerania a doviesť ich riešenia k praktickým realizáciám. Má kvalifikované schopnosti samostatne riešiť vedecko-výskumné projekty, využíva pritom potrebný matematicko-fyzikálny aparát. Je schopný riadiť tímy pracovníkov. Je schopný interpretovať dosiahnuté výsledky a prezentovať ich v odborných a vedeckých časopisoch a na konferenciách. Je schopný samostatne študovať aktuálnu problematiku, neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať vo svojom a príbuzných odboroch s cieľom zvládnuť nové poznatky a technológie. Absolvent môže vykonávať profesie ako sú napríklad: pracovník výskumu a vývoja, analytický a koncepčný pracovník, vedúci pracovník na rôznych stupňoch riadenia.

Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FEI STU v Bratislave http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/podmienky-prijimania-na-phd.-studium.html?page_id=2282Conditions for international students

ECTS Information PackageCoordinator for students with specific needs

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Open day

    24.10.2018

  • Apply the application for study

    01.04.2020 - 31.05.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
1


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 100 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka príjemcu:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Last update: 07.04.2020 03:01

Draw attention to not topical data