Teoretická elektrotechnika

Doktorandský študijný program ”Teoretická elektrotechnika” poskytuje vysoko špecializované vzdelanie na úrovni súčasného svetového výskumu v danom študijnom odbore a do istej miery tiež aj v blízkych príbuzných študijných odboroch (úroveň 7 v zmysle Európskeho kvalifikačného rámca pre VŠ vzdelávanie a tiež Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie). Poskytované vzdelanie je charakteristické hlbokými teoretickými a metodologickými znalosťami ako aj vysoko špecializovanými praktickými zručnosťami v oblasti teoretickej elektrotechniky, ktoré stimulujú originálne myslenie ako aj kreatívny a inovatívny prístup k riešeniu problémov. Program rozvíja schopnosti absolventa formulovať’ vedecké problémy, ovládať’ princípy individuálnej a tímovej výskumnej práce, prezentovať’ výsledky práce nielen expertom ale aj laickej verejnosti. Z hľadiska zamestnateľnosti ŠP tiež stimuluje schopnosť’ absolventa analyzovať’ a riešiť’ výskumné úlohy z danej oblasti ako aj z pridružených oblastí a tiež aplikovať získané špeciálne vedomosti v praxi.

Prospects of graduates
Absolvent ŠP - Philosophie doctor teoretickej elektrotechniky - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja elektrotechnických technológií, je schopný analyzovať komplexné problémy v súvislosti s aktuálnym stavom riešenej problematiky, dokáže formulovať elektrotechnické a technologické problémy svojho odborného zamerania a doviesť ich riešenia k praktickým realizáciám. Má kvalifikované schopnosti samostatne riešiť vedecko-výskumné projekty, využíva pritom potrebný matematicko-fyzikálny aparát. Je schopný riadiť tímy pracovníkov. Je schopný interpretovať dosiahnuté výsledky a prezentovať ich v odborných a vedeckých časopisoch a na konferenciách. Je schopný samostatne študovať aktuálnu problematiku, neustále sa vzdelávať a zdokonaľovať vo svojom a príbuzných odboroch s cieľom zvládnuť nové poznatky a technológie. Absolvent môže vykonávať profesie ako sú napríklad: pracovník výskumu a vývoja, analytický a koncepčný pracovník, vedúci pracovník na rôznych stupňoch riadenia.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FEI STU v Bratislave http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/podmienky-prijimania-na-phd.-studium.html?page_id=2282Conditions for international students

ECTS Information PackageCoordinator for students with specific needs

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Open day

    24.10.2018

  • Apply the application for study

    01.04.2020 - 31.05.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
3


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 100 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka príjemcu:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Last update: 14.07.2020 03:01

Draw attention to not topical data