Technológie v automobilovej elektronike

Prospects of graduates

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu technológie vautomobilovej elektronike dokáže vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby absolvent získal hlboké znalosti jednak z niektorej z teoretických a tiež z niektorej z metodologických oblastí materiálových štruktúr, technológií a systémov z hľadiska technológií v elektronike. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií technológií vautomobilovej elektronike. Absolvent doktorandského študijného programu technológie vautomobilovej elektronikeovláda vedecké metódy hodnotenia materiálových štruktúr a systémov z hľadiska technológie spracovania, štruktúry, životnosti, spoľahlivosti, medzioperačnej a výstupnej diagnostiky a kontroly, ako aj riadenia kvality. Takto získané komplexné znalosti umožnia absolventovi ich využitie v širokom spektre výrobných technológií v elektrotechnike, ako pri ich návrhu, tak aj pri organizovaní a optimalizácií jednotlivých technologických postupov. Absolvent získa schopnosti predikcie zmien vlastností materiálov v rôznych podmienkach použitia, ako aj z hľadiska použitia rôznych technologických postupov výroby elektrotechnických štruktúr, systémov a zariadení.Absolvent študijného odboru 2649 elektrotechnológie a materiály (3. stupeň) má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti zkľúčových oblastí elektrotechnológií a materiálov na úrovni súčasného stavu svetového výskumu, tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi, vie analyzovať ariešiť neštandardné problémy informatického charakteru a riešenia aplikovať vpraxi.Absolvent študijného odboru 2649 elektrotechnológie a materiály (3. stupeň) získa schopnosť analyzovať neštandardné systémy a problémy zhľadiska súčasného stavu výskumu.Absolvent študijného odboru 2649 elektrotechnológie a materiály (3. stupeň) dokáže samostatne vedecky pracovať aviesť odborný a vývojový tím, sleduje najnovší vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňa svoje znalosti na úrovni súčasného stavu vo svete.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.Additional information

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia patrí počas štandardnej dĺžky štúdia štipendium. Externá forma doktorandského štúdia v tomto študijnom programe v štandardnej dĺžke (5 rokov) je platené štúdium (900 Eur / rok).

Témy dizertačných prác sú zverejnené na web stránke FEI do konca marca.

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/prihlaskyConditions for international students

Znalosť anglického jazyka (English language)Coordinator for students with specific needs

lubomir.bena@tuke.skGeneral information on the admission exam

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. -7), je potrebné doručiť na Referát pre VaV činnosť a doktorandské štúdium, prípadne poslať poštou.

 K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

1a) overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia,

2b) životopis,

3c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval).

Poštová adresa: Referát pre VV činnosť a doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

web adresa: www.fei.tuke.skForm of entrance exam

Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku.

Skúška z jazyka prebieha formou testu. • Open day

  07.11.2016

 • Apply the application for study

  30.05.2018

 • Performance of the entrance exam

  - 13.06.2018

 • Send certificate to

  18.06.2018

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
3


Obligatory addenda
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač už publikoval) (paper form)
 • Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 900 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Číslo účtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 062018
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. – alena.pietrikova@tuke.sk
Last update: 10.04.2018 17:07

Draw attention to not topical data