Technológie v automobilovej elektronike

Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu Automobilová elektronika bude schopný porozumieť problémom v oblasti automobilovej techniky a čiastočne aj automobilovej mechaniky a bude ich vedieť riešiť aplikovaním moderných poznatkov a metód z elektroniky a informačných technológií.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Podmienky prijímacieho konania

 1. V prijímacom konaní bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu prislúchajúcich bodov podľa podrobnej tabuľky (Tab.1). Najlepšie umiestnenie bude mať uchádzač s najvyšším bodovým ohodnotením.
 2. Všetkým uchádzačom, ktorí už študovali na TUKE alebo inde v SR bakalársky študijný program, sa určitý počet bodov odráta zo získaných bodov na základe počtu rokov neukončených štúdií.
 3. Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
 4. Počet prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, študentov a aktuálnych kapacitných možností fakulty.
 5. O prijatí rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie.


No entrance examinations
yes

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Open day

  07.11.2016

 • Apply the application for study

  20.05.2017

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
30


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 25 €

Billing information

Poplatok:                                           25,00 € papierová prihláška

20,00 € elektronická prihláška

Povinné údaje pri úhrade: Číslo účtu:                7000151433/8180 – Štátna pokladnica

Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00  Košice

Variabilný symbol:     042017

Konštantný symbol:   0308

Text pre prijímateľa:   meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške

Poštová adresa: Študijné oddelenie DFEI, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD. – lubomir.bena@tuke.sk
Last update: 24.03.2017 22:22

Draw attention to not topical data