Štúdium rodiny a sociálnej práce

Prospects of graduates

Absolvent náuky o rodine je schopný získavať potrebné informácie z adekvátnych zdrojov a rozumieť základným spoločenským i humanitným disciplínam. Vie samostatne používať domácu aj cudzojazyčnú odbornú literatúru a kriticky ju hodnotiť. Absolvent náuky o rodine je kompetentný pracovať v oblasti prípravy mladej generácie na manželstvo a rodinný život, manželských poradenských služieb, v oblasti sociálnej pomoci rodinám, v centrách pre rodiny, v orgánoch verejnej správy, v cirkevných inštitúciách, zameraných na pomoc rodine, v masmédiách a v treťom sektore. Absolvent je schopný adekvátne posudzovať spoločenské javy a aplikovať svoje poznatky do rôznych spoločenských oblastí. Absolvent má schopnosť orientovať sa v najnovších výsledkoch vedeckého bádania spomínaných vedných odborov a vie využívať moderné technické prostriedky pre prax. Absolvent vie ďalej rozvíjať svoje poznatky a kriticky osvojovať nové skutočnosti s cieľom využívať ich v rámci svojej odborovej špecializácie. Skladba študovaných predmetov umožňuje absolventovi náuky o rodine dosiahnuť úroveň podobných študijných programov realizujúcich sa inde vo svete, preto je pripravený na prácu vo svojej oblasti aj v iných krajinách. Absolvent dosiahne bakalársky stupeň vzdelania. Základným smerovaním bakalárskeho stupňa štúdia je predovšetkým príprava na magisterský stupeň.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijatie na základe prospechu maturitnej skúšky.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.03.2021 - 31.05.2021

  • Performance of the entrance exam

    16.06.2021 - 16.06.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
  • leaving certificate (electronic form)
  • attested copy of birth certificate (electronic form)
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 03.02.2021 14:19

Draw attention to not topical data