String and wind instruments

Prospects of graduates

Absolvent sa uplatní podľa svojej špecializácie ako: člen umeleckých súborov profesionálnych divadiel, koncertný umelec, umelec v slobodnom povolaní. V prípade absolvovania Doplňujúceho pedagogického štúdia na HTF VŠMU aj ako kvalifikovaný pedagóg ZUŠ a stredných umeleckých škôl.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • úspešné ukončenie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
 • úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky
 • ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené pre jednotlivé študijné programy (www.htf.vsmu.sk)


Additional information
 • termíny konzultácií k prijímacím skúškam budú zverejnené na webovej stránke
 • poplatok za konzultáciu: 20 €
 • riadne vyplnené prihlášky na VŠ (s uvedením odboru štúdia a študijného programu), životopisom, overenými kópiami výročných vysvedčení (alebo výpisom známok za absolvované ročníky na strednej škole, ktoré musia byť potvrdené príslušnou strednou školou)
 • podrobné pokyny o termínoch pre jednotlivé študijné programy budú uvedené v pozvánke na prijímacie skúšky
 • informácie poskytuje študijné oddelenie fakulty tel.: 02/5930 3536, e-mail szekerova@vsmu.sk , web stránka: www.vsmu.sk
 • ak sa študent hlási na viac študijných programov musí si podať prihlášku pre jednotlivé študijné programy osobitne
 • ubytovanie študentov zabezpečuje fakulta v zmluvnom ubytovacom zariadení ŠD ĽŠ Bratislava. Ubytovanie je podmienené kritériami stanovenými fakultou - vzdialenosťou miesta trvalého bydliska, sociálnymi podmienkami (sirota, polosirota), dosahovanými študijnými výsledkami a pod.
 • stravovanie poskytujú jedálne študentských domovov.

Fakulta posiela prihláseným adeptom podmienky na prijímacie pohovory, rozsah skúšobnej látky, poštovú poukážku. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie predloží uchádzač pred konaním prijímacej skúšky. Prijatie na fakultu nie je možné bez prijímacej skúšky. Bližšie informácie podá študijné oddelenie HTF VŠMU.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorej cieľom je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu. Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky. Talentová skúška sa vykonáva spôsobom, ktorý zodpovedá charakteru umeleckého odboru, ktorý uchádzač chce študovať. Pozostáva z umelecko-tvorivej, umelecko-reprodukčnej časti. Podrobné podmienky prijímacích skúšok sú zverejnené na internetovej stránke www.htf.vsmu.sk • Apply the application for study

  21.09.2020 - 15.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  01.06.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • leaving certificate


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

1. POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZP. PRIJ. KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) elektronická forma prihlášky -  40 € (zaregistrovaná  uchádzačom v Ais-e, vytlačená  a  zaslaná poštou);

b) papierová forma prihlášky 50 € (bez registrácie v Ais-e);

c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €


(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro).

číslo účtu:

IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858              Štátna pokladnica (VÚB)

BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol  64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

pri platbe mimo EU:

IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX                  Štátna pokladnica (VÚB)

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD. – mericko@vsmu.sk
Last update: 02.03.2021 20:54

Draw attention to not topical data