Strihová a zvuková skladba

Študijný program strihová a zvuková skladba ponúka dva samostatné študijné plány: STRIHOVÁ SKLADBA (zabezpečuje Ateliér strihovej skladby) a ZVUKOVÁ SKLADBA (zabezpečuje Ateliér zvukovej skladby).

Študijný plán STRIHOVÁ SKLADBA

Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti filmovej a televíznej strihovej skladby.

Štúdium pozostáva z teoretickej prípravy, praktických cvičení a samostatnej tvorivej práce pod vedením pedagógov. Teoretické predmety sú zázemím praktickej tvorby, rozširujú všeobecné vedomosti z kultúrnej, a predovšetkým filmovej oblasti. Predpokladá sa samostatné štúdium z histórie a teórie filmu. Výsledky každého študenta, okrem štandardnej klasifikácie v jednotlivých predmetoch, hodnotí každý rok postupová komisia, ktorá rozhodne o tom, či študent môže postúpiť do nasledujúceho ročníka.

Bakalárske štúdium je denné a trvá 3 roky. Končí štátnou skúškou z Dejín svetovej kinematografie, z Teórie strihovej skladby, Strihovou skladbou vo filmových žánroch a obhajobou praktickej bakalárskej práce. Absolvent získa titul "bakalár" a je remeselne pripravený vykonávať profesionálnu prax.

Mimoriadne talentovaní absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie dva roky.

********************************************

 

Študijný plán ZVUKOVÁ SKLADBA

Štúdium je zamerané na prípravu majstrov zvuku – zvukových dizajnérov v oblasti audiovizuálnej kultúry, najmä do tvorivých štábov filmu, televízie a nových médií. V bakalárskom stupni štúdia sa poslucháči oboznamujú so základnými atribútmi zvukového signálu, s jeho fyzikálnymi a technickými parametrami a výrazovými charakteristikami, s možnosťami jeho snímania, záznamu, spracovania, zvukovej skladby, tvorivej úpravy   a štylizácie ako aj modelovania výsledného zvukového obrazu. Zároveň nadobúdajú informácie   o najnovších filmových technológiách a vývojových trendoch v oblasti spracovania a kreovania obrazového a zvukového signálu. Súčasne nadobúdajú  poznatky z dejín a estetiky filmového umenia a príbuzných umenovedných smerov. Pravidelnými praktickými cvičeniami so študentmi ostatných ateliérov ďalej získavajú nevyhnutné remeselné návyky pri ovládaní reportážnej a štúdiovej zvukovej techniky. Súčasťou ich osobného rozvoja je tiež upevňovanie individuálneho umeleckého tvorivého myslenia. Tvorivé partnerstvo so spolupracovníkmi filmového alebo televízneho štábu je hlavnou náplňou ich praktického uplatnenia v oblasti audiovizuálnej tvorby. Osobitá pozornosť je venovaná rozvoju ich hudobného rozhľadu a myslenia.

***********************************************Prospects of graduates

Absolventi študijných programov, ktoré sa vyučujú na FTF VŠMU, nachádzajú svoje uplatnenie vo filme, rozhlase, v televízii ale aj v nových médiách - ako vizuálni grafici, režiséri, fotografi, kameramani, editori, tvorcovia grafického, vizuálneho a dramatického obsahu pre web a iné sieťové médiá.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Strihová a zvuková skladba počas štúdia získal vedomosti o metódach v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby filmu a audiovizuálneho diela a ich reflexie, základné vedomosti a orientáciu v dejinách filmu, multimediálnych a iných umení, filozofie, estetiky a kultúry, základné vedomosti a orientáciu v histórii teoretických názorov na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu. Získal praktické schopnosti a zručnosti uvedomele vnímať skutočnosť ako zdroj zmyslových podnetov, vedome a zámerne vytvárať mentálne obrazy a reprezentácie, projektovať myšlienkové modely a koncepty budúcich filmových a multimediálnych diel, na zodpovedajúcej úrovni rozpoznávať pôsobivosť a účinnosť prostriedkov a postupov multimediálnych umení, hľadať a nachádzať riešenia pri realizácii filmového a multimediálneho diela. Absolvent bakalárskeho študijného programu Strihová a zvuková skladba dokáže prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov multimediálnych diel, pracovať efektívne ako člen tvorivo-realizačného tímu, udržiavať kontakt s najnovšími trendmi vo filmovom umení a multimédiách.

Bakalár študijného plánu strihová skladba je schopný analýzy reality a autorského definovania projektu vo forme textu – realizačnej interpretácie do mediálnej podoby, syntetizácie do formy audiovizuálného komunikátu – artefaktu. Dokáže porovnať rôzne druhy narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu umeleckému dielu. Je plne pripravený uplatniť sa v praxi v pozícii filmový, televízny strihač vo všetkých filmu príbuzných žánroch, v multimédiách a je schopný samostatnej asistentskej činnosti pri hranom filme.

Bakalár študijného plánu zvuková skladba si v priebehu štúdia osvojí základné praktikum tvorby audiovizuálnych diel. Ovláda svoje remeslo, podobne tak jednotlivé pracovné, technologické  a tvorivé skladobné postupy pri kreatívnom zhmotnení filmového príbehu. Analytickým úsudkom  je schopný  detekovať myšlienkovú štruktúru realizovaného umeleckého diela (filmu), vyvodzovať a navrhovať logické  ekvivalentné riešenia skladobnej syntézy. Vďaka tomu môže obrazom a zvukom  vytvoriť požadovanú symbiózu výsledného tvaru. Aby dospel do takéhoto stavu, musí mať okrem potrebných technických vedomostí a remeselnej zručnosti aj potrebné vedomosti z humanitných predmetov, hudby a teórie hudby. Tri roky štúdia by ho mali naučiť filmársky myslieť a cítiť. Táto schopnosť môže mať v kolektívnom filmárskom prostredí zásadný dopad na výslednú obrazovo-zvukovú štruktúru ním realizovaného filmového diela. Absolvent bakalárskeho štúdia študijného plánu zvuková skladba ovláda základy snímania, záznamu a postprodukčného spracovania primárneho zvuku a môže sa uplatniť ako majster zvuku pri realizácii menších filmových a televíznych  útvarov alebo ako  asistent majstra zvuku - mikrofonista pri tvorbe dlhometrážnych hraných filmových projektov.

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Strihovej a zvukovej skladby je schopný komunikovať v jednom cudzom jazyku a ovláda odbornú terminológiu v ďalšom jazyku. Za osobného predpokladu jazykovej spôsobilosti absolvent je pripravený pre profesionálnu dráhu aj v zahraničí. Po splnení podmienok bakalárskeho štúdia je pripravený uchádzať sa o magisterské štúdium študijného programu Strihovej a zvukovej skladby. Obhajobou teoretickej a praktickej bakalárskej práce absolvent získava titul Bc.

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia a ďalšie dôležité informácie nájdete v prospektoch: 

Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán: Strihová skladba
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 31. 1. 2022 – 1. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Prospekt – Strihová skladba

 

 

* * *

Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán: Zvuková skladba
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 2. 2. 2022 – 3. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6

Prospekt – Zvuková skladba

 Conditions for international students

Totožné ako pre domácichCoordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

Všetky informácie sa dozviete v prospektoch: 

Prospekt – Strihová skladba

Prospekt – Zvuková skladba Form of entrance exam

Písomná, ústna, talentová. • Apply the application for study

  10.12.2021

 • Performance of the entrance exam

  31.01.2022 - 02.02.2022

 • Send certificate to

  02.09.2022

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
6


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku k prijímacím skúškam (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Last update: 12.11.2021 17:45

Draw attention to not topical data