Strihová a zvuková skladba

Štúdium strihovej a zvukovej skladby má za cieľ výchovu k samostatnému tvorivému mysleniu a prejavu realizovanému v oblasti filmového a televízneho strihu a skladby audiovizuálneho diela akéhokoľvek žánru. Zároveň pripravuje profesionálnych odborníkov – zvukových majstrov, ktorí sú schopní samostatne a tvorivo využívať zvukové výrazové prostriedky na vyjadrenie dramaturgického zámeru a autorskej koncepcie s použitím umeleckých a technických vyjadrovacích prostriedkov.Prospects of graduates

Absolventi študijných programov, ktoré sa vyučujú na FTF VŠMU nachádzajú svoje uplatnenie vo filme, rozhlase, v televízii ale aj v nových médiách - ako vizuálni grafici, režiséri, fotografi, kameramani, editori, tvorcovia grafického, vizuálneho a dramatického obsahu pre web a iné sieťové médiá.Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

Absolventi bakalárskeho štúdia  iných študijných programov v odbore filmové umenie a multimédiá, alebo v príbuznom študijnom odbore, musia na prijímacích skúškach a v pohovore preukázať vedomosti, poznatky, schopnosti a praktické zručnosti na úrovni absolventov bakalárskeho štúdia príslušného programu.

Prijímacia skúška pozostáva:

-      z vyhodnotenia študijných výsledkov uchádzača na bakalárskom stupni

-      z posúdenia a  zhodnotenia uchádzačovho umeleckého projektu a/lebo základného konceptu teoretickej práce z hľadiska ich umeleckého/vedeckého potenciálu, náročnosti, primeranosti a reálnosti aj vzhľadom na  objektívne možnosti školiaceho pracoviska

-      z vlastného pohovoru s uchádzačom

Komisia posudzuje individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na FTF VŠMU. Okrem talentových predpokladov komisia overuje úroveň vedomostí uchádzačov z dejín študijného odboru, teoretických základov jeho praktických tvorivých disciplín, celkový kultúrny rozhľad uchádzačov a ich poznatky o aktuálnou dianí v odbore filmové umenie a multimédia.

            Komisia predkladá dekanovi protokol o výsledkoch prijímacieho konania, obsahujúci poradie uchádzačov podľa ich úspešnosti a návrhy na prijatie. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne dekan do 8 dní od zasadania skúšobnej komisie.

            Uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací pohovor iba v stanovenom termíne.Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • medical certificate
  • CV
  • Bachelor diploma
  • verified copy of the degree for applicant of other universities
  • medical certificate


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1580 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000072858/8180
Variabilný symbol: 30
Špecifický symbol: 0942 003

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD. – cuvaj@vsmu.sk
Last update: 09.10.2015 10:53

Draw attention to not topical data