Stredoeurópske štúdiá

Magisterský študijný program je koncipovaný ako spoločný študijný program (joint degree program) štyroch stredoeurópskych univerzít (Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Karlova v Prahe, Univerzita v Ľubľane a Jagellonská univerzita v Krakove). Jeho základná štruktúra je stanovená medzinárodnou zmluvou (Master’s Program co-operation Agreement: Central European Studies (Joint Program) uzavretou rektormi štyroch stredoeurópskych univerzít. Cieľom študijného programu je pripraviť multidisciplinárne pripravených odborníkov zameraných na stredoeurópsky jazykový areál.

Magisterský študijný program tvorí dôkladná filologická príprava zameraná na prehĺbenie znalostí minimálne z jedného slovanského jazyka stredoeurópskeho priestoru od vstupnej úrovne B2 (jazyk A – čeština, slovinčina a poľština, pre zahraničných záujemcov slovenčina ako cudzí jazyk), ku ktorému si študent volí ďalší slovanský jazyk (jazyk B) od úrovne A1, ktorý neštudoval na bakalárskom stupni (čeština, slovinčina, poľština, slovenčina ako cudzí jazyk).

Vo všetkých kurzoch zameraných na štúdium jazyka A študent získava ďalšie rozširujúce vedomosti a praktické zručnosti z vybraného jazyka s orientáciou na jeho lexikológiu, kultúru jazykového prejavu a štylistiku jazykového prejavu.

Jazyk B musí študent zvládnuť na všetkých jeho základných úrovniach (fonetika a fonológia, morfológia, syntax). V rámci základnej teoretickej prípravy študent získa rozširujúce poznatky z dejín literatúry stredoeurópskeho jazykového a kultúrneho areálu, z jazykovedy a slavistiky a rozširujúce poznatky z dejín stredoeurópskeho priestoru.

V rámci bloku povinne voliteľných predmetov študenti získavajú ďalšie poznatky z dejín a reálií študovaného jazykového a kultúrneho areálu s dôrazom na slovanské krajiny, ich literatúry a jazyky a na širšiu teoreticko-metodologickú reflexiu problematiky (kurzy z literárnej vedy, filozofie jazyka, areálovej lingvistiky, všeobecnej jazykovedy, slovanskej frazeológie a dialektológie, ekolingvistiky a pod.). Každý študent študijného programu absolvuje minimálne jeden semester na jednej z partnerských univerzít podľa vlastného výberu.

Podmienkou prijatia je absolvovanie bakalárskeho študijného programu v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, v rámci ktorého uchádzač absolvoval kurzy v rozsahu minimálne piatich semestrov z jedného z profilových jazykov (čeština, poľština, slovinčina, zahraniční záujemcovia zo slovenčiny ako cudzieho jazyka) na úrovni B2 alebo certifikát o jazykovej skúške z daného jazyka potvrdzujúci úroveň B2.Prospects of graduates

Absolvent môže uplatniť ako kultúrny osvetový pracovník v rámci štátnej správy a samosprávy; v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, ako prekladateľ, pracovník v diplomatických službách a ako všestranný odborník na stredoeurópsky priestor.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Additional information

Uchádzač o štúdium druhého stupňa na FiF UK si môže podať prihlášku iba na jeden študijný program.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre študijný program stredoeurópske štúdiá to budú vybrané kurzy v rozsahu piatich semestrov (slovanský jazyk 1 - 5) z jedného z profilových jazykov (čeština, poľština, slovinčina, zahraniční záujemcovia zo slovenčiny ako cudzieho jazyka).Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia (na základe žiadosti uchádzača).Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky alebo všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/ Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.skGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/ • Apply the application for study

  30.04.2017

 • Performance of the entrance exam

  20.06.2017 - 20.06.2017

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
35


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • výpis vykonaných študijných povinností za bakalárske štúdium (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Konštantný symbol: 0379

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2017/2018
 • University Comenius University Bratislava Faculty of Arts
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 35
 • Program code: 107401
 • Field of study: Philology
 • Level of study: 2.
 • Length of study: 2
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Mgr.
 • Information about teaching languages: Polish, Slovak, Czech, Slovenian

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 03.04.2017 17:09

Draw attention to not topical data