Stavby s environmentálnym určením

Absolvent prvého stupňa štúdia v medziodborovom študijnom programe získa základné poznatky z environmentálneho inžinierstva a stavebníctva: z oblasti analýzy stavu znečistenia životného prostredia, monitorovania znečisťujúcich látok a základných procesov ich odlučovania, tvorby, ochrany a obnovy krajiny, z prípravy, navrhovania a realizácie rôznych druhov stavieb, z riadenia výroby stavebných procesov a právnych predpisov platných v ochrane životného prostredia a v stavebníctve.

Absolvent je schopný použiť získané znalosti, praktické postupy a nástroje pre riešenie jednoduchých inžinierskych  projektov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, navrhovať jednoduché stavby a fragmenty zložitých stavieb, dokáže posudzovať vplyvy činností a stavieb na životné prostredie. Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho medziodborového študijného programu Stavby s environmentálnym určením nájde uplatnenie v  organizáciách správy, prevádzky a riadenia stavieb s environmentálnym určením, v orgánoch štátnej správy, miestnej samosprávy, na úradoch životného prostredia a stavebných odborov štátnej správy a samosprávy, v environmentálnom manažmente výrobných organizácií, v organizáciách ochrany krajiny a prírody. Môže participovať na projekčnej činnosti pri príprave, realizácii, rekonštrukcii a užívaní všetkých druhov jednoduchých stavieb ako aj  pri výrobe stavebných hmôt a polotovarov na  nižších úrovniach, podnikať na základe živnostenského oprávnenia. 

Absolventi sú pripravení na plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Hodnotia sa:

1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole (Max. 110 bodov)

2. Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (Max. 180 bodov)Additional information

www.svf.tuke.skConditions for international students

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=11681No entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skGeneral information on the admission exam

http://www.svf.tuke.sk/?page_id=242  • Apply the application for study

    15.05.2020

  • Send certificate to

    24.06.2016

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
5


Obligatory addenda
  • leaving certificate (paper form)
  • CV
  • http://www.svf.tuke.sk/?page_id=242 (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 5000 €

The fee for admission procedure
E-application form: 50 €

Billing information

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Last update: 28.02.2020 11:59

Draw attention to not topical data