Záhradníctvo

Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Záhradníctvo prezentuje vysokoškolsky vzdelaného odborníka. Je schopný využívať regulačné technológie pestovania vrátane aplikácie minerálnych živín a ochranných prostriedkov. Je kvalifikovaný na riadenie prevádzky, údržby a manažmentu výroby v krytých priestoroch.

Prospects of graduates
Absolventi bakalárskeho študijného programu Záhradníctvo sa uplatňujú ako špecialisti vo všetkých formách záhradníckej výroby a nadväzujúcich spracovateľských jednotkách, v marketingu, v obchode, vo výskume, v školstve, v štátnej správe, v štátnej veterinárnej a potravinárskej správe. Absolventi sa uplatňujú tiež ako technickí pracovníci v záhradníckych prevádzkach, v malých a stredných záhradníctvach ako konzultanti pre aplikáciu množiteľských technológií, ochrany rastlín, ošetrovania ovocných a okrasných drevín a viniča, ako vedúci laboratórií pre mikropropagáciu rastlín, v diagnostických centrách pre kvalitu rastlín a ich produktov.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Výber uchádzačov na študijný program záhradníctvo sa bude realizovať zostavením poradia podľa výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch. Tento princíp prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz.

Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky, a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte.

Ak nebude naplnený plánovaný počet prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy, fakulta si vyhradzuje právo vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania, o ktorom bude informovať minimálne dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášky.

Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekanka fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný, študijný program.Additional information

Podáva sa výlučne elektronická prihláška!Conditions for international students

Pre zahraničných študentov uchádzajúcich sa o štúdium v slovenskom jazyku platia rovnaké podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenska.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Poradovník prijatia sa zostaví na základe výsledkov štúdia na strednej škole, študijných priemerov v prvých troch rokoch.Coordinator for students with specific needs

Univerzitná koordinátorka:Mgr. Jana Rybanská, PhD.,Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva,Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre,tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstvadoc. Ing. Roberta Štěpánková, PhD.,Dekanát FZKI SPU v Nitre,tel.: 037/641 5429 (5412), e-mail: roberta.stepankova@uniag.skGeneral information on the admission exam

-    uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),

-    súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení v prvých troch ročníkoch overená strednou školou,

- uchádzači o štúdium, predložia prijímacej komisii overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) najneskôr do 31.7.2021Tests

nie  • Apply the application for study

    01.01.2022 - 28.02.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Current number of filed applications:
0


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Podáva sa iba elektronická prihláška!

Fakturačné údaje sú súčasťou elektronickej prihlášky

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Last update: 07.12.2021 02:51

Draw attention to not topical data