Krajinné inžinierstvo

Študijný program Krajinné inžinierstvo predstavuje súbor opatrení riešených v poľnohospodárskej a vidieckej krajine. Zahŕňa problematiku zosúladenia výrobných aktivít, ich diverzifikáciu s vytvorením zdravých životných podmienok so zameraním na trvalo udržateľný život a v súlade so záujmami vodného hospodárstva, lesného hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, vidieckej zástavby a pod. Táto problematika úzko súvisí s ochranou a zúrodňovaním pôdy, ochranou prírody a krajiny. Súčasťou problematiky sú tiež otázky odpadového hospodárstva, recyklácia, likvidácia starých environmentálnych záťaží a zhodnotenie odpadov, hlavne z poľnohospodárskej výroby - ich využitie na zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde.

Prospects of graduates
Absolvent nachádza uplatnenie v inštitúciách štátnej správy ako napr. úrady životného prostredia, pozemkové úrady, lesné úrady, slovenský pozemkový fond, katastrálne úrady, správy katastrov, obecné úrady a pod. Súčasťou problematiky sú tiež otázky odpadového hospodárstva, recyklácia, likvidácia starých environmentálnych záťaží a zhodnotenie odpadov, hlavne z poľnohospodárskej výroby - ich využitie na zvýšenie obsahu organickej hmoty v pôde. Uplatnia sa v poradenských službách, najmä v ekologickej problematike, v oblasti hospodárenia s druhotnými surovinami a v oblasti životného prostredia. Môžu sa uplatniť tiež v dodávateľských organizáciách so zameraním na melioračné a vodohospodárske stavebníctvo atď.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Výber uchádzačov na programy pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve,  záhradníctvo a krajinné inžinierstvo sa bude realizovať zostavením poradia podľa výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch. Tento princíp prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz.

Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky, a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte.

Ak nebude naplnený plánovaný počet prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy, fakulta si vyhradzuje právo vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania, o ktorom bude informovať minimálne dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášky.

Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekanka fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný, študijný program.Additional information

Prihláška na štúdium sa podáva výlučne v elektronickej forme!Conditions for international students

Pre zahraničných študentov uchádzajúcich sa o štúdium v slovenskom jazyku platia rovnaké podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenska.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Poradovník prijatia sa zostaví na základe výsledkov štúdia na strednej škole, študijných priemerov v prvých troch rokoch.Coordinator for students with specific needs

Univerzitná koordinátorka:Mgr. Jana Rybanská, PhD.,Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva,Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre,tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstvadoc. Ing. Roberta Štěpánková, PhD.,Dekanát FZKI SPU v Nitre,tel.: 037/641 5429 (5412), e-mail: roberta.stepankova@uniag.skGeneral information on the admission exam

-    uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),

-    súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení v prvých troch ročníkoch overená strednou školou,

-    neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) budú uchádzačovi vrátené,

- uchádzači o štúdium, predložia prijímacej komisii overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) do 31.7.2021Form of entrance exam

Bez prijímacej skúšky  • Apply the application for study

    01.01.2022 - 28.02.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Current number of filed applications:
0


Additions
  • leaving certificate (paper form, electronic form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Podáva sa iba elektronická prihláška!

Fakturačné údaje sú súčasťou elektronickej prihlášky

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Last update: 07.12.2021 02:51

Draw attention to not topical data