Landscape engineering

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia ovláda problematiku projektovania, sanácie, rekultivácie a revitalizácie vidieckej krajiny vystavenej negatívnym vplyvom priemyslu, poľnohospodárstva a ostatných antropogénnych aktivít. Je schopný spracovať štúdie a realizovať v praxi projekty týkajúce sa rozvoja vidieckej krajiny. Uvedenú problematiku rieši využitím existujúcich aplikačných softvérov výpočtovej techniky. Absolvent je tiež schopný plánovať, navrhovať a projektovať krajinné celky, sídla, zóny a funkčné plochy z hľadiska tvorby priestorov zelene pre bývanie, rekreáciu atď.

Prospects of graduates
Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný riadiaci pracovník v štátnej správe, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany prírody, v organizáciách správy a prevádzky krajinného inžinierstva, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, pri budovaní environmentálnych manažérskych systémov vo výrobných podnikoch, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním, ako posudzovateľ vplyvov na životné prostredie, ako zodpovedný pracovník v projekčnej oblasti krajinného inžinierstva a ako manažér alebo investor projektov a stavieb. Absolvent sa môže uplatniť tiež v pedagogickej praxi a tiež vo vedeckovýskumných ustanovizniach.

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Prihláška sa podáva výlučne elektronicky! Termín podania prihlášky: do 13. júla 2020

V elektronickej prihláške uchádzač uvedie:

-          požadované osobné údaje, názov VŠ, fakulty a študijného programu;

-          informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na VŠ;

-          údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na VŠ;

a doloží scany požadovaných dokladov.

V prípade, že nebude mať doklady k dispozícii v čase podania prihlášky prinesie ich k zápisu ( prinesie prílohy, ktoré neboli súčasťou elektronickej prihlášky):

     -          overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre);

-          úradne overené kópie o absolvovaní štúdia 1. stupňa (bakalársky diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) - ak nie je absolvent 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre;

-          životopis;

-          portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium pre študijné programy v študijnom odbore Krajinná a záhradná architektúra,

-          overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka (prijímacia komisia môže toto zohľadniť pri celkovom hodnotení uchádzača);

-          uchádzači, ktorí absolvovali  I. stupeň štúdia v zahraničí, okrem uchádzačov z Českej republiky, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní I. stupňa, vrátane Dodatku k diplomu (výpisu absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia)  http://www.uniag.sk/sk/zahranicni-uchadzaci/;

Podmienky prijatia:

  1. poradie uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia na I. stupni vrátane štátnej skúšky, pričom hodnotiacim kritériom bude vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium;
  2. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom odbore, zohľadňuje sa pri prijímaní poradovník uchádzačov podľa ods.1 a vzniká mu povinnosť po prijatí na inžiniersky študijný program absolvovať profilujúce predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom;


Additional information

Uchádzači o študijný program v dennej forme realizovaný kombinovanou metódou predložia v rámci prihlášky na štúdium ich súčasné profesijné pôsobenie v danom alebo podobnom odbore, o ktorý prejavili záujem.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky, Ukrajiny alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Zostavenie poradia uchádzačov bude realizované podľa výsledkov bakalárskeho stupňa štúdia, výsledkov štátnej záverečnej skúšky a posúdenie príbuznosti absolvovaného bakalárskeho študijného programu (pri absolventoch iných VŠ).Coordinator for students with specific needs

Univerzitný koordinátor:

Mgr. Jana Rybanská, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva, Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre, tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Koordinátor na FZKI SPU v Nitre:

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FZKI SPU v Nitre

Tulipánová 7, 949 01 Nitra, tel.: 037/641 5429
e-mail: roberta.stepankova@uniag.skTests

nie  • Apply the application for study

    01.01.2022 - 31.07.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Current number of filed applications:
2


Additions
  • CV (electronic form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
  • overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre) (electronic form)
  • overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka (ak absolvoval) (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 650 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Prihláška sa podáva výlučne elektronicky!

Platba sa realizuje pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

Variabilný symbol: 104900

Konštantný symbol: 0558

Špecifický symbol: 104900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie z iných krajín sú potrebné uvedené údaje a SWIFT kód:       SPSRSKBA

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Last update: 30.09.2022 02:51

Draw attention to not topical data