Biotechnics of park and landscaping changings

Absolvent v priebehu štúdia získa vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia venovať sa projekčnej, expertíznej a realizačnej činnosti v odbore Krajinná a záhradná architektúra. Pozná princípy tvorby zelene v sídlach a krajine. Ovláda prostriedky grafickej a verbálnej prezentácie svojej tvorby. Je schopný navrhovať a projektovať zeleň v krajinnom priestore. Vie spracovať a zabezpečiť komplexný manažment realizácie, údržby a rekonštrukcie vegetačných prvkov v krajine a sídlach. Dokáže navrhovať a realizovať prvky zelene v interiéroch. Pozná metódy a prostriedky hodnotenia kvality rastlinného materiálu. Ovláda technológie produkcie okrasných rastlín a uplatní sa aj v oblasti obchodu s okrasnými rastlinami.

Prospects of graduates
Absolventi sa uplatnia ako tvoriví pracovníci schopní riešiť úlohy krajinného a záhradného architekta. Majú predpoklady pre manažment tvorby, realizácie a údržby plôch krajinnej a sídelnej zelene. Uplatnia sa v odvetviach produkcie a obchodu s okrasnými rastlinami, v privátnom sektore aj širšej podnikateľskej sfére. Môžu sa uplatniť aj ako manažéri produkčných technológií a hodnotenia kvality sadbového a reprodukčného materiálu. Priestor pre uplatnenie nachádzajú ako kvalifikovaní odborníci v oblasti fytosanitárnej starostlivosti o dreviny, pri posudzovaní zdravotného stavu a prevádzkovej bezpečnosti stromov v urbanizovanom prostredí.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 1. Prihláška sa podáva výlučne elektronicky! Termín podania prihlášky: do 13. júla 2020

  V elektronickej prihláške uchádzač uvedie:

  -          požadované osobné údaje, názov VŠ, fakulty a študijného programu;

  -          informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na VŠ;

  -          údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na VŠ;

  a doloží scany požadovaných dokladov.

  V prípade, že nebude mať doklady k dispozícii v čase podania prihlášky prinesie ich k zápisu ( prinesie prílohy, ktoré neboli súčasťou elektronickej prihlášky):

       -          overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre);

  -          úradne overené kópie o absolvovaní štúdia 1. stupňa (bakalársky diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) - ak nie je absolvent 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre;

  -          životopis;

  -          portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium pre študijné programy v študijnom odbore Krajinná a záhradná architektúra,

  -          overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka (prijímacia komisia môže toto zohľadniť pri celkovom hodnotení uchádzača);

  -          uchádzači, ktorí absolvovali  I. stupeň štúdia v zahraničí, okrem uchádzačov z Českej republiky, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní I. stupňa, vrátane Dodatku k diplomu (výpisu absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia)  http://www.uniag.sk/sk/zahranicni-uchadzaci/;

  Podmienky prijatia:

  1. poradie uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia na I. stupni vrátane štátnej skúšky, pričom hodnotiacim kritériom bude vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium;
  2. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom odbore, zohľadňuje sa pri prijímaní poradovník uchádzačov podľa ods.1 a vzniká mu povinnosť po prijatí na inžiniersky študijný program absolvovať profilujúce predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom;


Additional information

4. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nadväzujúci študijný program alebo študijný program biotechnika parkových a krajinných úprav, platí bod 1, pričom ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je hodnotenie predloženého portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia, portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium;

5. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nenadväzujúci študijný program platí bod 1 a po prijatí na inžiniersky študijný program vznikne študentovi povinnosť absolvovať profilujúce predmety I. stupňa štúdia (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom.

6. v prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom programe ku programu krajinná a záhradná architektúra a má záujem o inžiniersky študijný program v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra alebo biotechnika parkových a krajinných úprav musí absolvovať prijímaciu talentovú skúšku, okrem prípadu, že bola súčasťou prijímacieho konania na jeho bakalársky študijný program, v tom prípade predloží uchádzač portfólio prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia a po prijatí na inžiniersky študijný program mu vznikne povinnosť absolvovať profilujúce predmety I. stupňa štúdia (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom;

7. obsahová skladba prijímacej talentovej skúšky bude vychádzať z odborného profilu absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu krajinná a záhradná architektúra, ktorý tvorí základ pre inžinierske štúdium študijného programu záhradná a krajinná architektúra a študijného programu biotechnika parkových a krajinných úprav.

V prípade prekročenia plánovaného počtu uchádzačov má dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre právo prijať študentov na iný, príbuzný študijný program.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky, Ukrajiny alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Conditions of admission without the entrance exam

Podmienkou je predloženie portfólia prác.Coordinator for students with specific needs

Univerzitný koordinátor:

Mgr. Jana Rybanská, PhD., Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva, Fakulta ekonomika a manažmentu SPU v Nitre, tel.: 037/641 4898, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Koordinátor na FZKI SPU v Nitre:

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FZKI SPU v Nitre

Tulipánová 7, 949 01 Nitra, tel.: 037/641 5429
e-mail: roberta.stepankova@uniag.skGeneral information on the admission exam

Podmienkou prijatia na štúdium je zaslanie portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia, portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium a uchádzač ho zašle poštou na ˇ3tudijné oddelenie FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7. 949 01 Nitra.Form of entrance exam

Prijímacia talentová skúška prebieha hodnotením zaslaného portfólia. Zostavenie poradia uchádzačov bude realizované podľa kvality portfólií a výsledkov bakalárskeho stupňa štúdia a posúdenie príbuznosti absolvovaného bakalárskeho študijného programu (pri absolventoch iných VŠ).Tests

nie • Apply the application for study

  23.03.2021 - 31.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
25


Current number of filed applications:
10


Additions
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
 • overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre) (electronic form)
 • overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka (ak absolvoval) (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 45 €

Billing information

Prihláška sa podáva výlučne elektronicky!

Platba sa realizuje pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

Variabilný symbol: 104900

Konštantný symbol: 0558

Špecifický symbol: 104900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie z iných krajín sú potrebné uvedené údaje a SWIFT kód:       SPSRSKBA

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Last update: 25.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data