Bezpečnosť a kontrola potravín /2014/

Absolvent ovláda princípy mikrobiologickej a chemickej bezpečnosti potravín horizontálne aj vertikálne, uplatňovanie integrovaného prístupu z farmy po stôl a od stola po farmu. Zabezpečuje a riadi vysledovateľnosť potravín, vyhodnocovanie informácií a ich analýzu z rýchleho výstražného systému a stiahnutie výrobkov z trhu. Aplikuje, rozvíja a vyhodnocuje systém analýzy rizika s využívaním matematických a prediktívnych modelov v zmysle preventívneho princípu v záujme ochrany zdravia ľudí a komunikácie o bezpečnosti produkovaných potravín.

Prospects of graduates
Absolventi sa uplatnia v potravinárskych podnikoch v tímoch pre bezpečnosť potravín, v podnikových laboratóriách a na úseku riadenia, kontroly a auditov. Uplatnenie nájdu v štátnych aj privátnych laboratóriách zameraných na kontrolu a bezpečnosť potravín, uplatnia sa v rámci poradensko-konzultačných služieb, v oblasti systémov akreditácie v potravinárstve, tvorby legislatívy, odhadovania rizík v potravinárstve. Široké uplatnenie nájdu aj v oblasti riadenia bezpečnosti v distribučnej a obchodnej sfére ako aj vo verejnom stravovaní. Uplatnenie nájdu aj v potravinárskom školstve, v štátnych orgánoch, v zahraničných kontrolných inštitúciách, v rámci spolupráce s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, vo vedeckých paneloch a pracovných skupinách.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijných programov II.stupňa, je absolvovanie študijného programu I.stupňa v rovnakom alebo príbuznom štud.odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.
 2. Uchádzači o štúdium štud.programov na II.stupni,ktorí skončili bakalárske štúdium na FBP, budú prijímaní na základe dosiahnutých na štátnej skúške.Počty prijímaných študentov na jednotlivé štud.programy sú limitované;pri prijímaní rozhoduje počet bodov získaný za dosiahnutý študijný priemer na bakalárskom štúdiu a na štátnej skúške.
 3. Uchádzači o štúdium študijných programov na II.stupni vysokoškolského štúdia,ktorí absolvovali I.stupeň vysokoškolského štúdia na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre, sa zúčastnia prijímacieho pohovoru, v rámci ktorého bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať v zmysle bodu 1.


Additional information

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študent osvojí vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvalitných a zdravotne neškodných potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka, Mladosť a Akademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania SR.

O štúdium sa môžu uchádzať na FBP SPU po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy Ústavu jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.Coordinator for students with specific needs

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

tel.č. 037 641 4421

mail: eva.ivanisova@uniag.skGeneral information on the admission exam

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva bude akceptovať zaslanie len elektronickej prihlášky aj bez dodania listinnej prihláškyJedinou podmienkou je realizácia platby.Všetky požadované doklady   súvisiace s evidenciou uchádzača  je možné doložiť neskôr, a to do termínu zasadnutia prijímacej komisie  príp. do termínu zápisu.

 • Absolventi bakalárskeho štúdijného programu posielajú prihlášky na inžinierske študijné programy (II. stupeň).
 • V prihláške je potrebné potvrdiť zdravotnú spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu (na výmennom lístku).
 • Uchádzači o inžiniersky študijný program priložia , životopis, overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, overenú kopiu vysvedčenia a overený dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia.


Form of entrance exam

Prijímacie konanie sa  bude konať bez osobnej účasti uchádzača. Do termínu zasadnutia  prijímacej komisie dňa 16.7.2021  príp. do termínu zápisu je nutné všetky požadované doklady zaslať na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre. Doklady musia byť úradne overené. • Apply the application for study

  01.05.2021 - 09.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Current number of filed applications:
20


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • doklad o úhrade prij. konania (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 700 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
E-application form: 30 €

Billing information

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE :

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK)

na študijné programy FBP pre akademický rok 2021/2022 sú:

2. inžiniersky stupeň:

30 € (elektron. prihl.)

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

-         pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

-   pri prihláške z portálu VS 

Predpis platby nájdete na konci vyplnenej prihlášky.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o       číslo bankového účtu: 7000066247/8180

IBAN: SK4081800000007000066247

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín  sú potrebné nasledovné údaje:

o       číslo bankového účtu: 7000066247/8180

o       IBAN: SK4081800000007000066247

o       BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o      názov a adresa banky: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške !

Adresa zaslania prihlášok :

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohopodárska univerzita

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data