Agrobiotechnology

Graduates are able to demonstrate knowledge and understanding of broad issues concerning physico-chemical and biological aspects of life and utilization of living organisms and their parts for intensive production. The programme provides a basis for originality of their approach in methods and techniques of culture of mikroorganisms,somatic and reproductive cells, tissue and organ culture for purposes of development of economically useful bio-products and organisms with high utility traits and their specific uses. Graduates are prepared to creativaly utilize the acquired skulls as top-managers in agriculture and agrobiotechnology sector, state, private and public institutions, research and development institutions and others.Prospects of graduates

Agrobiotechnology sector requires specialists with an integrated orientation and application of a wide spectrum of technical know-how and skills relating to biological sciences with special emphasis on molecular biology, genetics, physiology and biochemistry. The study programme Agrobiotechnology aims to facilitate theoretical knowledge and practical tools for desired applications such as genetic manipulations in breeding programmes and for reproduction of economically important microorganisms, plants and animals for purposes of enhanced traits or offective production. Students receive in depth knowledge and adequate understanding of characterization of genomes and conservation of genetic resources, diagnostics of diseases, developing vaccines, improvement of feedstuffs, production of functional foods and bioremedation of environment.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijných programov II.stupňa, je absolvovanie študijného programu I.stupňa v rovnakom alebo príbuznom štud.odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.
 2. Uchádzači o štúdium štud.programov na II.stupni,ktorí skončili bakalárske štúdium na FBP, budú prijímaní na základe dosiahnutých na štátnej skúške.Počty prijímaných študentov na jednotlivé štud.programy sú limitované;pri prijímaní rozhoduje počet bodov získaný za dosiahnutý študijný priemer na bakalárskom štúdiu a na štátnej skúške.
 3. Uchádzači o štúdium študijných programov na II.stupni vysokoškolského štúdia,ktorí absolvovali I.stupeň vysokoškolského štúdia na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre, sa zúčastnia prijímacieho pohovoru, v rámci ktorého bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať v zmysle bodu 1.


Additional information

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študent osvojí vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvalitných a zdravotne neškodných potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka, Mladosť a Akademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania SR.

O štúdium sa môžu uchádzať na FBP SPU po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy Ústavu jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.

Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou uznanou vysokou školou vydáva buď vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, aký má v doklade uvedený uchádzač. V prípade, že žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Coordinator for students with specific needs

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

037/6414421

mail: eva.ivanisova@uniag.skGeneral information on the admission exam
 • Absolventi bakalárskeho štúdijného programu posielajú prihlášky na inžinierske študijné programy (II. stupeň).
 • Uchádzači o inžiniersky študijný program priložia , overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, overenú kopiu vysvedčenia a overený dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia.


Form of entrance exam

Prijímacie konanie sa  bude konať bez osobnej účasti uchádzača. Do termínu zasadnutia  prijímacej komisie dňa 16.7.2021  príp. do termínu zápisu je nutné všetky požadované doklady zaslať na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre. Doklady musia byť úradne overené. • Apply the application for study

  01.05.2021 - 09.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Current number of filed applications:
17


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • doklad o úhrade prij. konania (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
E-application form: 30 €

Billing information

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE :

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK)

na študijné programy FBP pre akademický rok 2021/2022 sú:

2. inžiniersky stupeň:

30 € (elektron. prihl.)

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

-         pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

-   pri prihláške z portálu VS 

Predpis platby nájdete na konci vyplnenej prihlášky.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o       číslo bankového účtu: 7000066247/8180

IBAN: SK4081800000007000066247

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín  sú potrebné nasledovné údaje:

o       číslo bankového účtu: 7000066247/8180

o       IBAN: SK4081800000007000066247

o       BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o      názov a adresa banky: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške !

Adresa zaslania prihlášok :

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohopodárska univerzita

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Last update: 16.11.2021 10:38

Draw attention to not topical data