Agrárny obchod a marketing

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia (§ 56 zákona o VŠ) na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom, alebo v príbuznom študijnom odbore. Rozhodujúcim kritériom pre výber študentov na štúdium 2. stupňa bude dosiahnutý prospech za 1. stupeň štúdia a výsledky  štátnej bakalárskej skúšky. Uvádzané hodnotiace kritériá o spôsobilosti uchádzačov na prijatie sú doplnené  v zmysle § 57  odseku 1 Zákona č. 131/2002 Z.z. o VŠ o nasledovné hľadiská:1.       sociálne hľadisko (siroty, polosiroty) 2.       telesne handicapovaní uchádzači    3.       záujem zahraničných Slovákov 4.       regionálne hľadisko (akceptovanie ekonomicky zaostávajúcich a štrukturálne slabých regiónov pri odvolacom konaní)Conditions for international students

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.Coordinator for students with specific needs

PhDr.Anna Mravcová, PhD., tel. 037/641 4746, e-mai.: anna.mravcova@uniag.skGeneral information on the admission exam
 • K prihláške doložiť:
 • životopis (originál podpísaný uchádzačom),
 • overená kópia bakalárskeho diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 1. stupňa (len  uchádzači z iných vysokých škôl),
 • originál výpisu absolvovaných skúšok s celoštudijným priemerom, potvrdený študijným oddelením príslušnej vysokej školy (len  uchádzači z iných vysokých škôl),
 • potvrdenie o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
 • v prípade, že sa pre príslušný študijný program vybraný študentmi naplnia počty nad stanovený normatív, uchádzači sa preradia na študijný program, kde sa normatívne stavy nenaplnili.


Form of entrance exam

Výberové konanie bez prítomnosti uchádzača o štúdium - júl 2021. • Apply the application for study

  01.01.2020 - 31.07.2020

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Current number of filed applications:
8


Additions
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na  študijný program II. stupňa štúdia na FEM pre akademický rok 2021/2022 je:  

-          pri elektronickej prihláške – 40 € -POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške 

POPLATOK zaplatíte cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

banka príjemcu: Štátna pokladnica

                        Radlinského 32, 810 05  Bratislava

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247, 

konštantný symbol (KS) 0558,

variabilný symbol (VS) 101900 ,

špecifický symbol (ŠS) 101900721,

správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

názov a adresa príjemcu platby: Slovenská     poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

banka príjemcu: Štátna pokladnica

                        Radlinského 32, 810 05  Bratislava

 IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247, 

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

špecifický symbol (ŠS) 101900721,

správa pre prijímateľa – špecifický symobl + priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Zita Bírová – Zita.Birova@uniag.sk
Last update: 19.05.2021 10:35

Draw attention to not topical data