Song

Prospects of graduates

Absolvent sa uplatní podľa svojej špecializácie ako: koncertný umelec, komorný hráč, orchestrálny hráč, hudobný teoretik, kritik, dramaturg, choreograf v tanečných telesách a súboroch. V prípade absolvovania Doplňujúceho pedagogického štúdia na HTF VŠMU aj ako kvalifikovaný pedagóg ZUŠ, základných a stredných škôl a hudobnej výchovy na ZŠ.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

-        úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia

-        úspešné vykonanie prijímacej skúšky

-        ďalšie podmienky, ktoré sú uvedené pre jednotlivé študijné programy – zverejnené vždy dva mesiace pred termínom podávania prihlášok (www.htf.vsmu.sk)Additional information

- riadne vyplnené prihlášky na VŠ(s uvedením odboru štúdia a študijného programu), životopisom, overenou kópiou diplomu, lekárske potvrdenie (speváci aj foniatrické vyšetrenie), potvrdenie o uhradení poplatku za prijímacie skúšky sa zasielajú na adresu fakulty, neúplné prihlášky nebudú zaradené do prijímacieho konania

- podrobné pokyny o termínoch pre jednotlivé študijné programy budú uvedené v pozvánke na prijímacie skúšky, ktorú fakulta zasiela prihláseným uchádzačom spolu s podmienkami na prijímacie pohovory – rozsah skúšobnej látky, odporúčaná literatúra, pokyny k zaslaniu notových podkladov. Prijatie na fakultu nie je možné bez prijímacej skúšky, prijímacia skúška je neverejná

- ak sa študent hlási na viac študijných programov musí si podať prihlášku pre jednotlivé študijné programy osobitne

Prijatie na fakultu nie je možné bez prijímacej skúšky.

- ubytovanie študentov zabezpečuje fakulta v zmluvnom ubytovacom zariadení ŠD a je podmienené kritériami stanovenými fakultou – vzdialenosť od miesta bydliska, sociálne podmienkyConditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.

Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorej cieľom je preveriť úroveň vedomostí, talentu, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného študijného programu. Prijímacia skúška sa vykonáva spôsobom, ktorý zodpovedá charakteru umeleckého odboru, ktorý uchádzač chce študovať. Pozostáva z umelecko – tvorivej, umelecko – reprodukčnej časti. Podrobné podmienky prijímacích skúšok a Vnútorný predpis pre prijímacie konanie sú zverejnené na internetovej stránke www.htf.vsmu.sk.  • Apply the application for study

    02.03.2021 - 15.05.2021

  • Performance of the entrance exam

    14.06.2021 - 18.06.2021

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
65


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

1. POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZP. PRIJ. KONANIA (§ 92 ods. 12 zákona o VŠ):

a) elektronická forma prihlášky  40 € (zaregistrovaná  uchádzačom v Ais-e, vytlačená  a  zaslaná poštou);

b) papierová forma prihlášky 50 € (bez registrácie v Ais-e);

c) prijímacie konanie v cudzom jazyku (anglický alebo nemecký jazyk) 100 €


(platba prevodom, poštovou poukážkou, Eurogiro).

číslo účtu:

IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858              Štátna pokladnica (VÚB)

BIC: SPSR SKBAXXX
variabilný symbol  64
adresa: Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Zochova 1, 813 01 Bratislava

pri platbe mimo EU:

IBAN: SK 23 8180 0000 0070 0007 2858
SWIFT: SUBASKBX                  Štátna pokladnica (VÚB)

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD. – mericko@vsmu.sk
Last update: 02.03.2021 20:43

Draw attention to not topical data