Social Work

Štúdium v odbore Sociálna práca pripravuje vysokoškolsky vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpečovať, koordinovať a priamo realizovať sociálnu prácu, súčasťou ktorej je aj  poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci určenej  všetkým  skupinám  obyvateľov odkázaným na niektorý z druhov a foriem sociálnej práce a sociálnych služieb.  

Študijné programy pre obidva stupne sú zostavené tak, aby poskytovali príležitosť pre získanie teoretického poznania potrebného pre výkon sociálnej práce v praxi a tiež pre nácvik a rozvoj praktických zručností najmä prostredníctvom odbornej praxe a supervízie. V štúdiu sa kladie dôraz na samostatnú a kreatívnu prácu študenta, rozvoj jeho kritického myslenia a podporu jeho profesionálneho rozvoja. 

Sociálna práca je multidisciplinárnou oblasťou vedeckého poznania, ktorá sa zaoberá vedeckým poznávaním sociálnych problémov – ich vznikom, príčinami, možnosťami riešenia, otázkou zodpovednosti občana aj štátu, optimálnou mierou a formami pomoci pre jednotlivca, skupinu či komunitu.  Študijný program je organizovaný tak, aby pripravil budúcich absolventov pre výkon sociálnej práce v priamej praxi s klientom, v oblasti organizačnej a riadiacej činnosti so zameraním na sociálnu prácu a sociálne služby ako aj pre  vedecko-výskumnú prácu v tejto oblasti. 

 Prospects of graduates

Graduates' are qualified for jobs in organisations under the following ministries:

·  Ministry of Labour, Social Affairs and Family,

·  Ministry of Education,

·  Ministry of Health,

·  Ministry of Interior,

·  Ministry of Justice.  

The core of their proficiency consists in social work on the field         on levels of the state and public administration bodies below:

-          State Treasury

-          self government

-          non-public institutions and organisations such as civic associations, foundations etc.

-          those institutions include: children's homes, retirement homes, prisons, reeducation centres, asylums, emergency centres, health care facilities – hospitals, baths, sanatoriums, geriatric centres, hospices etc.

-          International institutions include UNICEF, UNHCR etc.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Graduates from the major Social Work are educated, autonomous, able to assure, coordinate and provide social care and social services to all social groups across the population who need social aid. Students can specialise in the following fields of social work:Additional information

full-time study (Mgr. degree) - CV, payment of the fee for the admission procedure, verified copies of documents proving Bachelor degree study scores

Part-time study – CV, payment of the fee for the admission procedure, document issued by the employer certifying years of professional experience, verified copy of secondary school leaving certificate, verified copies of specialisation diplomas (verified copies of Bachelor degree study scores statement for Mgr. degree applicants)Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Graduates shall be admitted to  Master degree study with regard to their performance in admission procedure and after completion of Bachelor degree study.Coordinator for students with specific needs

Doc. PhDr. Jana Levická, PhD., tel.: 033/5939 407General information on the admission exam

1. Social Work major:

Social work is  a single major study programme focusing on preparation of professionals for all levels of social work. The course is divided into Bachelor degree (Bc.) study  (6 semesters) and Master degree (Mgr.) study   (4 semesters).

Graduates from the major Social Work are educated, autonomous, able to assure, coordinate and provide social care and social services to all social groups across the population who need social aid. Students can specialise in the following fields of social work: • Apply the application for study

  30.04.2022

 • Performance of the entrance exam

  27.06.2022 - 08.07.2022

 • Send certificate to

  08.07.2022

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • Bachelor diploma (paper form)
 • vysvedčenie o štátnej skúške (paper form)
 • dodatok k diplomu (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 650 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Admission procedure fee shall be paid to the Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné nám. č.1, Trnava, Account Number: State Treasury 7000241201/8180, specific symbol: 30002, additional information: (for bank deposits): Surname and name

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Last update: 31.08.2021 09:25

Draw attention to not topical data