Sociálna práca

Prospects of graduates

Sociálny pracovník absolvent magisterského štúdia získa schopnosť analyzovať a porozumieť  podstate  problémov jednotlivcov, skupín a komunít, špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov makro, mezo i mikroprostredí, preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie sociálnej práce spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so sociálnou prácou, nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci, vie realizovať zložité  riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov. Pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení v sociálnej práci.Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Jediným predpokladom prijatia na štúdium študijného programu 3.1.14 Sociálna práca v dennej a externej forme II. stupeňa vysokoškolského vzdelania je zaslanie vyplnenej prihlášky s požadovanými prílohami:

 • životopis,
 • notársky overená kópia bakalárskeho diplomu pre uchádzača o magisterské štúdium,
 • doklad o úhrade zápisného poplatku.

Fakulta sociálnych štúdií zisťuje podľa zaslaných podkladov všeobecnú pripravenosť uchádzača  zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia.Without entrance examinations
yes

General information on the admission exam

Prihláška a jej súčasti

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška na štúdium
 • overená kópia diplomu z bakalárskeho štúdia
 • stručný životopis
 • potvrdenie o zaplatení zápisného


Form of entrance exam

Uchádzači a uchádzačky o štúdium sociálnej práce, ktorí/é splnili podmienky prijímacieho konania podľa Zákona o vysokých školách sú prijímaní/é na štúdium bez prijímacej skúšky. • Apply the application for study

  01.01.2022 - 30.09.2022

 • Performance of the entrance exam

  01.05.2022 - 01.10.2022

 • Submit additional application form

  30.09.2022

Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
 • CV (paper form)
 • Bachelor diploma (paper form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1150 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1150 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Účet: 0201927056/0900
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
Banka: SLSP - pob. Sládkovičovo
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: ID osoby z AIS2 pri el.prihláške
Špecifický symbol: 311078
popis platby: meno a priezvisko

Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Last update: 13.03.2022 19:37

Draw attention to not topical data