Sociálna práca

Prospects of graduates

Sociálny pracovník - absolvent bakalárskeho štúdia dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach sociálnej sféry, navrhovať formy sociálnej pomoci aj celé systémy tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvality života obyvateľstva, vytvárať takéto aktivity a implementovať ich na mieste. Vie pracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Vyžaduje to aj znalosti o ekonomike, práve, organizáciách a manažmente. Má znalosti o formách a metódach sociálnej práce, o sociálnej politike štátu a o jej vývojových trendoch, teórii sociálnej práce a o jej aplikovaní na sociálne problémy.
Nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach sociálnej sféry, rezortu vnútra, spravodlivosti, vo väzenstve, v probačnej a mediačnej službe, v podnikovej sfére, v oblasti verejnej správy a aktivitách neštátnych subjektov. Absolvent Sociálnej práce (1. stupeň) okrem širokého interdisciplinárneho vzdelania má základné znalosti z odboru sociológie, štatistiky, demografie, psychológie a teórie sociálnej práce, potrebné pre uskutočňovanie úloh sociálnej práce, je pripravený pracovať v širokej oblasti verejnej i súkromnej sféry na úrovniach rodina – obec – spoločnosť disponuje  znalosťami v špeciálnych oblastiach nevyhnutnými pre SP v práci s klientom v rodine, v inštitúciách a ústavoch, ako i znalosťami o rodine, osobnosti človeka, sociálnej skupine a zariadeniach sociálnych služieb.Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Jediným predpokladom prijatia na štúdium študijného programu 3.1.14 Sociálna práca v dennej a externej forme I. stupňa vysokoškolského vzdelania je zaslanie vyplnenej prihlášky s požadovanými prílohami:

 • životopis,
 • notársky overená kópia maturitného vysvedčenia pre uchádzača o bakalárske štúdium,
 • doklad o úhrade zápisného poplatku.

Fakulta sociálnych štúdií zisťuje podľa zaslaných podkladov všeobecnú pripravenosť uchádzača  zvládnuť požiadavky vysokoškolského štúdia.

Na prihláške je potrebné vyznačiť metódu štúdia  a to prezenčnú, alebo kombinovanú.  Výhody  kombinovanej metódy vzdelávania nájdete na webovom sídle fakulty sociálnych štúdií VŠD.Without entrance examinations
yes

General information on the admission exam

Prihláška a jej súčasti

 • riadne vyplnená a podpísaná prihláška na štúdium
 • overená kópia maturitného vysvedčenia
 • stručný životopis
 • potvrdenie o zaplatení zápisného


Form of entrance exam

Uchádzači a uchádzačky o štúdium sociálnej práce, ktorí/é splnili podmienky prijímacieho konania podľa Zákona o vysokých školách sú prijímaní/é na štúdium bez prijímacej skúšky. • Apply the application for study

  01.01.2022 - 30.09.2022

 • Performance of the entrance exam

  01.05.2022 - 01.10.2022

 • Submit additional application form

  30.09.2022

Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1150 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1150 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Účet: 0201927056/0900
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
Banka: SLSP - pob. Sládkovičovo
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: ID osoby z AIS2 pri el.prihláške
Špecifický symbol: 311078
popis platby: meno a priezvisko

Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Last update: 13.03.2022 19:34

Draw attention to not topical data