Social work

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálna práca by mal zvládnuť nasledujúce odborné činnosti: identifikovať, korigovať a riešiť sociálne problémy; sprostredkovať a koordinovať spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov pri riešení sociálnych problémov; vykonávať činnosti v oblasti prevencie, vzniku a recidívy sociálnych problémov; podnecovať efektívne zmeny v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej. Sociálny pracovník - absolvent bakalárskeho štúdia ovláda základy teórie a praxe sociálnej práce,  má znalosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky. Je pripravený pre výkon sociálneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej prevencie, sociálnej práce odborných referentov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (pomoc klientom v hmotnej a sociálnej núdzi), v zariadeniach sociálnych služieb a pod.Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálna práca by mal zvládnuť nasledujúce odborné činnosti: identifikovať, korigovať a riešiť sociálne problémy; sprostredkovať a koordinovať spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov pri riešení sociálnych problémov; vykonávať činnosti v oblasti prevencie, vzniku a recidívy sociálnych problémov; podnecovať efektívne zmeny v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej. Sociálny pracovník - absolvent bakalárskeho štúdia ovláda základy teórie a praxe sociálnej práce,  má znalosti o úlohách štátnej správy, samosprávnych orgánov a neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky. Je pripravený pre výkon sociálneho poradenstva prvého kontaktu, sociálnej prevencie, sociálnej práce odborných referentov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny (pomoc klientom v hmotnej a sociálnej núdzi), v zariadeniach sociálnych služieb a pod.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admissionAdditional informationCoordinator for students with specific needs

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD.., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skGeneral information on the admission examForm of entrance exam
  • Apply the application for study

    31.07.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
  • CV (paper form, electronic form)
  • leaving certificate (paper form, electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

Domáci platobný styk:
Banka:  Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
                    
Zahraničný platobný styk:    
Názov sprostredkujúcej banky:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok  
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
         
Variabilný symbol:      
Študent pri uhradení poplatku spojeného s prijímacím konaním uvedie k uvedenému číslu účtu variabilný symbol podľa toho, na ktoré pracovisko a akú formu štúdia (dennú/externú) sa hlási. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Ružomberok
denná forma: 1300501904
externá forma: 1300501904Levoča
denná forma: 1300501908
externá forma: 1300501908

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 15.07.2021 11:35

Draw attention to not topical data