Sociálna pedagogika

Prospects of graduates

Uplatnenie absolventov:

Absolvent je spôsobilý vykonávať funkcie sociálneho pedagóga, pedagóga voľného času a samostatnú riadiacu prácu v školskej a sociálnej oblasti.

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na trojročný magisterský študijný program sociálna pedagogika:

 

Podmienkou prijatia uchádzača na štúdium 2. stupňa štúdia programu sociálna pedagogika v externej forme je úspešné ukončenie 1. stupňa štúdia študijného odboru  Učiteľstvo a pedagogické vedy (študijný program pedagogika, sociálna pedagogika, školský manažment, vychovávateľstvo).

Absolventi príbuzných študijných odborov (učiteľstvo a pedagogické vedy - pedagogika, andragogika) absolvujú prijímacie konanie.

Absolventi príbuzných študijných odborov budú prijímaní na základe prijímacieho konania formou testuSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    30.04.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
  • CV (electronic form)
  • Bachelor diploma (electronic form)
  • kopia dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 800 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie: ● papierová (tlačená) prihláška: 30 €

                                                                       ● elektronická prihláška: 20 €

Banka:   Štátna pokladnica

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0007 8256

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol:   103003

Konštantný symbol: 0308

Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na uvedený účet. Originál poštovej poukážky, alebo vytlačený prevodný príkaz na úhradu nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade prihláška nebude akceptovaná. Pri podaní elektronickej prihlášky je potrebné poslať aj vytlačenú prihlášku s príslušnými dokladmi na adresu fakulty (viď hlavička).

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Kleščová – jana.klescova@unipo.sk
Last update: 01.03.2021 08:04

Draw attention to not topical data