Sociálna pedagogika

Absolventi sú spôsobilí pre výkon pozície sociálneho pedagóga škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia, ako aj pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci. Majú predpoklady stať sa kvalifikovanými riadiacim pracovníkmi v inštitúciách štátnej správy, sociálnych služieb, voľnočasových inštitúciách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V súlade so zvolenou špecializáciou ovládajú problematiku managementu v školstve, problematiku poradenstva v oblasti školského a profesijného vývinu jednotlivcov i poradenstva pre učiteľov a rodičov. Sú pripravení prehlbovať svoje profesijné kvality v rámci doktorandského študijného programu alebo celoživotného vzdelávania.

Podrobné informácie o študijných programoch:

 • ·      učebné plány
 • ·      informačné listy predmetov

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Prospects of graduates

Absolventi študijného programu sociálna pedagogika v študijnom odbore pedagogika (2. stupeň) majú dobrý prehľad v historických a súčasných teóriách výchovnej starostlivosti, dokážu metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické problémy pedagogickej praxe, ovládajú poznatky a postupy vo výskume výchovnej starostlivosti, dokážu identifikovať, analyzovať a riešiť pedagogické problémy a poskytovať služby sociálno-pedagogického poradenstva. Absolventi sú spôsobilí pre výkon pozície odborného zamestnanca /sociálneho pedagóga/ škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Absolventi odboru dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia, ako aj pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci. Majú predpoklady stať sa kvalifikovanými riadiacim pracovníkmi v inštitúciách štátnej správy, sociálnych služieb, voľnočasových inštitúciách a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V súlade so zvolenou špecializáciou ovládajú problematiku náuky o riadení a správe (management) v školstve, problematiku poradenstva (orientácie a konzultácie) v oblasti školského a profesijného vývinu jednotlivcov i poradenstva pre učiteľov a rodičov. Sú pripravení prehlbovať svoje profesijné kvality v rámci doktorandského študijného programu alebo celoživotného vzdelávania.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na druhý stupeň vysokoškolského štúdia najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR.

Ďalšie podmienky prijatia

Uchádzači sa prijímajú na základe prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne, formou vedomostného testu zo základných pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika. Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5 sa test odpustí.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.

  Additional information

Podrobné informácie o študijných programoch:

• učebné plány,

• informačné listy predmetov

nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Conditions of admission without the entrance exam

viď podmienky prijatiaCoordinator for students with specific needs

PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

tel.: 041/513 63 79

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači sa prijímajú na základe prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne, formou vedomostného testu zo základných pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika. Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5 sa test odpustí.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenského jazyka alebo českého jazyka.

  Form of entrance exam

Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne, formou vedomostného testu zo základných pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika. Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5 sa test odpustí.Tests

Uchádzači sa prijímajú na základe prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne, formou vedomostného testu zo základných pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika. Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5 sa test odpustí.

Prijímacie skúšky sa budú realizovať písomne, formou vedomostného testu zo základných pedagogických disciplín, ktoré boli súčasťou 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu sociálna pedagogika. Absolventom tohto študijného programu, ktorí absolvovali štátne záverečné skúšky s priemerom nie horším ako 1,5 sa test odpustí.

 • Open day

  07.02.2020

 • Apply the application for study

  31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  17.06.2021 - 18.06.2021

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 800 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. V prípade elektronickej prihlášky je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v systéme Elektronická prihláška.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách, resp. programoch fakulty UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu a program so zaplatením príslušného poplatku.

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925

konštantný symbol:         0308

variabilný symbol:           10832 – magisterské štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade:  doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Viera Habrúnová – viera.habrunova@fhv.uniza.sk
Last update: 17.09.2020 11:47

Draw attention to not topical data