Social Anthropology

Prečo študovať sociálnu antropológiu?

 ANTROPOLÓGIA JE NAJKOMPLEXNEJŠIA VEDA O ĽUDSKEJ KULTÚRE A SPOLOČNOSTI

Ľudia všade na svete žijú a tvoria kultúry a spoločnosti. Veda, ktorá ich skúma, sa nazýva

sociálna a kultúrna antropológia. Antropológia je ideálna disciplína na rozšírenie poznania o nás

ľuďoch, ktorá umožňuje získať aj praktické zručnosti v predchádzaní konfliktom medzi ľuďmi z

rôznych sociálnych a kultúrnych prostredí.

 

Ľudia z rôznych kultúr sa realizujú rôznymi spôsobmi, rôzne si zabezpečujú potreby na život,

riešia problémy, tešia sa či modlia. Antropológia študuje konkrétny spôsob života, etnické a

rasové stereotypy a predsudky, ktoré pripisujú osobitné znaky (lenivosť, srdečnosť, výbojnosť

atď.) celým etnickým či náboženským skupinám. V praktickej oblasti vie napríklad pochopiť a

vysvetliť, prečo niektorí Slováci nemajú radi Rómov, prečo sa Stredoeurópania tak veľmi boja

utečencov, a aké nebezpečné je šírenie nenávisti zo strany politikov. Umožňuje však napríklad

pochopiť aj také veci, ako vkus alebo nákupné správanie.Prospects of graduates

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) sociálnej antropológie si osvojí odborné poznatky sociálnej antropológie, bude schopný ich aplikovať pri analýze a vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov a problémov konkrétnej lokálnej komunity, bude schopný komunikovať tak s lokálnymi autoritami im prístupným jazykom, ako aj so štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami; bude schopný samostatne si pripraviť a viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropologický výcvik, určený na odhalenie, vysvetlenie a návrh prípadných riešení, týkajúcich sa sociálnych a kultúrnych javov a správaní; bude schopný komunikovať s lokálnou komunitou a príslušnými štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inštitúciami takým spôsobom, aby ich presvedčil o tom, že mnohé sociálne, kultúrne i ekonomické problémy sa dajú riešiť iba poznaním príčin a princípov fungovania sociálnych a kultúrnych javov a správaní; bude schopný v spolupráci s lokálnou komunitou a príslušnými inštitúciami implementovať svoje navrhnuté riešenia v praxi.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Additional information

Termín podávanía prihlášok sa predĺžil do 30.4.2020 a ruší sa dodatočný termín podávania prihlášok. V druhom kole sa budú hodnotiť uchádzači, ktorí nevedia doložiť maturitné vysvedčenie v riadnom termíne. Preto odporúčame si podať prihlášku do 30.4.2020 bez ohľadu na to, kedy maturujete.

Podmienky PK budeme aktualizovať z dôvôdu zrušenia písomných maturít. Conditions for international students
 1. Podmienky pre zahraničných študentov sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

  Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

  Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – má dve etapy:

  1. Žiadosť  o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva SR - všetky informácie sú na

  https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

  Po doručení dokladu o ekvivalencii  štúdia

  2. Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

  05 Bratislava

  http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoWithout entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Form of entrance exam

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Tests

Zahraniční uchádzači zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. • Apply the application for study

  31.03.2022

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
90


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (electronic form)
 • prihláška na ext. časť mat. skúšky z AJ/certifikát/SCIO test (electronic form)
 • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 2223

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky (povinné)

Pokyny k platbe zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Last update: 17.05.2022 14:12

Draw attention to not topical data