Social Anthropology

Prečo študovať sociálnu antropológiu?

 ANTROPOLÓGIA JE NAJKOMPLEXNEJŠIA VEDA O ĽUDSKEJ KULTÚRE A SPOLOČNOSTI

Ľudia všade na svete žijú a tvoria kultúry a spoločnosti. Veda, ktorá ich skúma, sa nazýva

sociálna a kultúrna antropológia. Antropológia je ideálna disciplína na rozšírenie poznania o nás

ľuďoch, ktorá umožňuje získať aj praktické zručnosti v predchádzaní konfliktom medzi ľuďmi z

rôznych sociálnych a kultúrnych prostredí.

 

Ľudia z rôznych kultúr sa realizujú rôznymi spôsobmi, rôzne si zabezpečujú potreby na život,

riešia problémy, tešia sa či modlia. Antropológia študuje konkrétny spôsob života, etnické a

rasové stereotypy a predsudky, ktoré pripisujú osobitné znaky (lenivosť, srdečnosť, výbojnosť

atď.) celým etnickým či náboženským skupinám. V praktickej oblasti vie napríklad pochopiť a

vysvetliť, prečo niektorí Slováci nemajú radi Rómov, prečo sa Stredoeurópania tak veľmi boja

utečencov, a aké nebezpečné je šírenie nenávisti zo strany politikov. Umožňuje však napríklad

pochopiť aj také veci, ako vkus alebo nákupné správanie.Prospects of graduates

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia Sociálna a pracovná psychológia ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedeckovýskumnej činnosti. Dokáže aplikovať teoretické a metodologické vedomosti na rôzne praktické situácie, s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a odbornej kompetentnosti. Obsah a spôsob štúdia s dôrazom na samostatný výskum v rámci diplomového a laboratórneho projektu vytvárajú predpoklady, že štúdium budú končiť kvalitní a odborne vyspelí absolventi. Uplatnenie v praxi nájdu v rôznych sférach, rovinách i oblastiach. Tradičným priestorom pre uplatnenie je pozícia psychológa v organizácii, podniku, alebo personálnych poradenských, marketingových a výskumných agentúrach i zapojenie sa do systému personálnej práce (výber, poradenstvo, príprava pracovníkov a pod.). Nájdu uplatnenie taktiež v neziskových organizáciách, v oddeleniach rôznych firiem a organizáciách, ktorých náplňou je analýza a projektovanie internej komunikácie aj komunikácie s verejnosťou. Môžu sa uplatniť ako poradcovia pre personálnu politiku, vedúci, resp. pracovníci útvarov rozvoja ľudských zdrojov v organizáciách. Absolvovanie štúdia vytvára možnosti uplatnenia na najvyšších článkoch riadenia spoločnosti (vláda, ministerstvá, politické štruktúry, mimovládne inštitúcie, verejná správa) i na medzinárodnej úrovni v organizáciách, v ktorých je zastúpená Slovenská republika. V prostredí medzinárodných organizácií, v európskych štruktúrach, v medzinárodných tímoch sa uplatní pri riešení problémov nadnárodného charakteru, ako sú otázky medzinárodných vzťahov, integračných procesov, spoločenských konfliktov, negociačných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín, alebo poradenstvo pri výbere a príprave pracovníkov multikultúrnych skupín.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

  znalosť anglického jazyka výhodou - literatúra a výučba v anglickom jazykuAdditional information

Príbuzné študijné odbory pre študijný program 2. stupňa Sociálna antropológia:

7106 etnológia, 6121 sociológ ia, 7110 história, 7130 muzeológia, 7103 archeológia, 6703 politológia, 6709 verejná politika a verejná správa, 7701 psychológia, 7761 sociálna prác a, 6107 filozofia, 6741 religionistikaConditions for international students
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Form of entrance exam

Prijíma sa na základe priemeru zo štátnej bakalárskej skúšky. • Open day

  05.11.2020

 • Open day

  04.03.2021

 • Apply the application for study

  31.03.2021

 • Send certificate to

  10.06.2021

 • Submit additional application form

  31.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (electronic form)
 • Bachelor diploma (electronic form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky (povinné)

Platby zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava  

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Last update: 30.10.2020 11:20

Draw attention to not topical data