Slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax

Prospects of graduates

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax získavajú komplexnú spôsobilosť na kritickú prácu s textom v slovenskom jazyku. Uplatnenie nájdu ako jazykoví špecialisti – redaktori, korektori, editori v najširšom zmysle slova (v redakciách a ďalších zložkách printových aj elektronických masmédií, vo vydavateľstvách, tlačiarňach, kultúrnych a spoločenských inštitúciách, reklamných agentúrach) a na ďalších pozíciách, kde je potrebná odborná a kritická práca s textom z hľadiska jazykovej kultúry.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení, maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača. Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote,  je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2021 s podporou modulárneho akademického informačného systému.Additional information

Súčasťou prihlášky je  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení, maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača, ktoré je uchádzač  povinný doručiť k prijatiu najneskôr na zápise.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

pre II. kolo prijimacieho konania - overenú kópiu maturitného vysvedčenia je treba poslať do 13.7.2020Coordinator for students with specific needs

nada.bizova@truni.sk .Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    10.01.2021 - 31.03.2021

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 650 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = evidenčné číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku v pravom hornom rohu prihlášky bez písmena R (napr. 022000xxx), resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou (alebo dátum podania prihlášky poštou)

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Last update: 04.03.2021 09:15

Draw attention to not topical data