Slovak language and culture

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - English language and culture
 • Faculty of Arts - Bulgarian language and culture
 • Filozofická fakulta - francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Croatian language and culture
 • Filozofická fakulta - latinský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Hungarian language and culture
 • Filozofická fakulta - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Russian language and culture
 • Faculty of Arts - Spanish language and culture
 • Faculty of Arts - Italian language and culture

Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii so štúdiom cudzieho jazyka so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo je študijný program, ktorého cieľom je pripraviť kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov najmä z cudzieho jazyka do cieľového materinského jazyka, čo zodpovedá súčasným trendom vo sfére tlmočnícko-prekladateľských profesií, ktoré popri znalosti cudzieho jazyka zdôrazňujú profesionálne zvládnutie materinského jazyka, jeho literatúry a interkultúrnych reálií.

Realizuje sa ako bakalárske trojročné štúdium. Absolvent bakalárskeho stupňa môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni. Realizáciu študijného programu zabezpečujú Katedra slovenského jazyka (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskeho-jazyka/) a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/). Štúdium slovenského jazyka a literatúry v tomto študijnom programe je rozsahom a náplňou rovnocenné so štúdiom cudzieho jazyka, resp. štúdiom slovenského jazyka a literatúry v iných programoch realizovaných KSJ a KSLLV.

Náplň štúdia tohto študijného programu je rozdelená na jazykovú a literárnu časť:  

1. Obsah jazykovej časti štúdia tvoria predmety zamerané na stavbu, zákonitosti, spôsoby a podmienky fungovania slovenského jazyka v jeho súčasnej podobe i historickom vývine, na vzťahy slovenčiny k slovanským aj neslovanským jazykom (základy jazykovedy, rétorika, slovenská gramatika, lexikológia slovenského jazyka, synchrónna a diachrónna dynamika, sociolingvistika a výskum nárečí, kultúrne dejiny spisovnej slovenčiny, jeden (vybraný) slovanský jazyk (študenti majú na výber tieto jazyky – bulharský, chorvátsky, poľský, slovinský, srbský)).

2. Obsah literárnej časti štúdia  tvoria predmety zamerané na získanie poznatkov z dejín slovenskej literatúry a prekladu od jej počiatkov po koniec 19. storočia,  na osvojenie si literárnoteoretických vedomostí, poznatkov z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry a kultúry so svetovou a českou literatúrou a kultúrou a poznatkov z interpretácie literárneho textu (teória literatúry, dejiny slovenskej literatúry a prekladu v  9. – 18. storočí, dejiny slovenskej literatúry a prekladu v 19. storočí).

Uvedené základné disciplíny dopĺňa súbor prakticky zameraných povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré si študenti vyberajú podľa vlastného záujmu (rozširujúce praktické kurzy k základným lingvistickým disciplínam (gramatika, lexikológia), základy slavistiky, ortoepia a ortografia, textové semináre k dejinám slovenskej literatúry a semináre zamerané na interpretáciu literárneho textu a tvorivé písanie).

Súčasťou štúdia v uvedenom programe sú aj predmety translatológia, medzinárodné svetové a európske inštitúcie a inštitucionálny systém EÚ, ako aj špeciálne semináre zamerané na prácu s prekladateľským softvérom a korpusmi, na editorstvo a redakčnú prax, na osvojenie si poznatkov z ekonomickej terminológie a politickej geografie. 

Štúdium je zakončené štátnou záverečnou skúškou – obhajobou bakalárskej práce.

Realizuje sa ako bakalárske trojročné štúdium. Absolvent bakalárskeho stupňa môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni. Realizáciu študijného programu zabezpečujú Katedra slovenského jazyka (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskeho-jazyka/) a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/). Štúdium slovenského jazyka a literatúry v tomto študijnom programe je rozsahom a náplňou rovnocenné so štúdiom cudzieho jazyka, resp. štúdiom slovenského jazyka a literatúry v iných programoch realizovaných KSJ a KSLLV.

Náplň štúdia tohto študijného programu je rozdelená na jazykovú a literárnu časť:  

1. Obsah jazykovej časti štúdia tvoria predmety zamerané na stavbu, zákonitosti, spôsoby a podmienky fungovania slovenského jazyka v jeho súčasnej podobe i historickom vývine, na vzťahy slovenčiny k slovanským aj neslovanským jazykom (základy jazykovedy, rétorika, slovenská gramatika, lexikológia slovenského jazyka, synchrónna a diachrónna dynamika, sociolingvistika a výskum nárečí, kultúrne dejiny spisovnej slovenčiny, jeden (vybraný) slovanský jazyk (študenti majú na výber tieto jazyky – bulharský, chorvátsky, poľský, slovinský, srbský)).

2. Obsah literárnej časti štúdia  tvoria predmety zamerané na získanie poznatkov z dejín slovenskej literatúry a prekladu od jej počiatkov po koniec 19. storočia,  na osvojenie si literárnoteoretických vedomostí, poznatkov z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry a kultúry so svetovou a českou literatúrou a kultúrou a poznatkov z interpretácie literárneho textu (teória literatúry, dejiny slovenskej literatúry a prekladu v  9. – 18. storočí, dejiny slovenskej literatúry a prekladu v 19. storočí).

Uvedené základné disciplíny dopĺňa súbor prakticky zameraných povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré si študenti vyberajú podľa vlastného záujmu (rozširujúce praktické kurzy k základným lingvistickým disciplínam (gramatika, lexikológia), základy slavistiky, ortoepia a ortografia, textové semináre k dejinám slovenskej literatúry a semináre zamerané na interpretáciu literárneho textu a tvorivé písanie).

Súčasťou štúdia v uvedenom programe sú aj predmety translatológia, medzinárodné svetové a európske inštitúcie a inštitucionálny systém EÚ, ako aj špeciálne semináre zamerané na prácu s prekladateľským softvérom a korpusmi, na editorstvo a redakčnú prax, na osvojenie si poznatkov z ekonomickej terminológie a politickej geografie. 

Štúdium je zakončené štátnou záverečnou skúškou – obhajobou bakalárskej práce.Prospects of graduates

The faculty graduates find their application mainly as scientific and research, pedagogic and managerial employees, translators and interpreters, journalists, analytical, creative and service employees in different areas of economics, politics, public administration, education, health care, culture, science, in mass communication media, social services, etc.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

To opened study programmes of the Faculty of Arts CU a predetermined number of applicants are accepted either without taking an entrance examination (in case of the study programmes ethics, history of book culture, philosophy classical languages, information studies, literature communication and libraries, museology and cultural heritage, pedagogy, Slovak language and literature, Slovak language and culture and teaching of academic subjects) and in case of study programmes the number of registered applicants is lower or equal to the determined number of applicants accepted for the study, or on the basis of entrance examination execution (in case of other study programmes). To opened study programmes where no entrance examination takes place the determined number of applicants will be accepted according to the order drawn up based on the study results at secondary school, or all applicants that applied for these study programmes will be accepted. To opened study programmes where an entrance examination takes place the determined number of applicants will be accepted according to the results of the entrance examination.

The faculty requires from applicants a confirmation of health ability for university study and for exercise of the profession in the selected study programme.Additional information

Od uchádzača sa očakáva schopnosť vnímať jazyk i literatúru ako súčasť širšieho kultúrno-spoločenského i historického kontextu, všeobecný kultúrny rozhľad, schopnosť samostatného kritického myslenia. Odporúčané profilové predmety zo strednej školy, ktoré sú dobrým základom pre štúdium tohto študijného programu, sú slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra/estetika/dejiny umenia, náuka o spoločnosti/občianska náuka a dejepis.Conditions for international students

Conditions of admission of foreign students are the same as the conditions of admission of SR citizens, with the exception of foreigners - self-payers, in case of which may the entrance proceeding have a form of entrance colloquium. Tuition for foreigners - self-payers is EUR 2,500 for an academic year.Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Milica Schraggeová, CSc., PhDr. Mária Potočárová, PhD., tel.: 02/5933 9111, e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.sk, maria.potocarova@fphil.uniba.skGeneral information on the admission exam

The admission procedure starts by submitting university study application. The applicant submits an application for the Bachelor level of university study on an official application form (form in A 3 format - as a double sheet).

The applicant may submit only one application for study at the Faculty of Arts of CU. Within the defined groups study programmes (listed below), the applicant may apply for two study programmes. The applicant indicates them in one application form, with binding specification of the order of his/her preference. For other study programmes opened at the Faculty of Arts of CU (outside the defined groups) the applicant may submit an application for only one study programme.

The groups of study programmes within which the applicant may apply for two study programmes:

1.      group (without entrance exam): history of book culture, ethics, philosophy, classical languages, information studies, literature communication and libraries, museology and cultural heritage, pedagogy, Slovak language and literature, Slovak language and culture, teaching of academic subjects (in concrete combinations)

2.      group (unified entrance examination):  archeology, archival science, history

3.      group (unified entrance examination): ethnology, culturology, politology, sociology

The fee for admission shall be paid by the participants by money order of type U to the address of the faculty of in the form of bank transfer. The payment confirmation is the  copy of the slip on payment of the fee, or confirmation of the bank on transfer execution (we do not accept mail confirmation from internet banking). The confirmation must be stuck on page 3 of the application. Without payment confirmation of the fee for admission procedure the application of the applicant will not be registered.                                                   

An aliquot part of the fee may be returned to those applicants that cancel the application in the term by 28 February, 2009 (EUR 33.19 / SKK 1000). Changes in the study programmes in the registered university study applications are after 15 March, 2009 inadmissible.          

The faculty does not provide the university application form. The form is available on the website of the Ministry of Education SR and the Faculty of Arts CU.                                          

The entrance exam to the Faculty of Arts CU may be attended by and accepted may be only applicants that have full secondary education or full secondary vocational education completed with a school leaving examination. The required document on acquiring secondary education is a copy of the school leaving certificate verified by a notary.. Copies of school leaving certificates not verified by a notary public, as well as not validated school leaving certificates from foreign secondary schools will not be accepted.

For study programmes without entrance exams the applicant sends a verified by a notary of all year-end school reports of the secondary school. In this case, the certified printout of all grades from the high school on the application form is not necessary.

Alternative date of the entrance exam may the dean of the faculty grant to the applicant, who asks for it in writing, but only in the case of participation of the applicant on another entrance exam on other faculty of the Comenius University in Bratislava (photocopy of the invitation to the entrance exam on other faculty of CU in Bratislava shall be attached to the request).

The dean of the faculty has the right to admit other applicants instead of admitted applicants who declare that they are not joining the study, or who don't confirm their interest in study at the stated time, according to the order arranged on the basis of the results of entrance exam in individual study programmes.Form of entrance exam

Na študijný program slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. • Apply the application for study

  02.01.2019 - 28.02.2019

 • Performance of the entrance exam

  08.12.2018 - 25.05.2019

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury

Accont number: 7000083100/8180

Variable symbol: 26

Constant symbol: 0379

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 01.10.2018 21:53

Draw attention to not topical data