Pedagogika

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia je získanie magisterského vzdelania v študijnom programe zo skupiny študijných odborov učiteľstva, vychovávateľstva a pedagogických vied. O štúdium sa môžu uchádzať aj absolvenzi ďalších súvisiacich odborov /napr. filozofia, psychológia, sociológia/, ak dostatočne preukážu existujúcu súvislosť ich doterajšieho profesijného záujmu s oblasťou pedagogiky a vzdelávania /napr. doterajšia publikačná činnosť či profesijná prax/.Additional information

Zoznam dokladov potrebných k prijímaciemu konaniu: overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom alebo príbuznom študijnom odbore, overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, súpis publikovaných a nepublikovaných prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce.Conditions for international students

https://student.truni.sk/maisportal/home.mais;jsessionid=928FAF1D1B3E33DE3C41C42A77971A60?lang=enCoordinator for students with specific needs

nada.bizova@truni.skGeneral information on the admission exam

Súčasťou prijímacieho konanie je posúdenie odborných poznatkov z príslušného študijného odboru , overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku a diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce.Form of entrance exam

pohovor, Tests

test z cudzieho jazyka • Apply the application for study

  07.01.2022 - 10.06.2022

 • Performance of the entrance exam

  22.06.2022

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • CV (electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities
 • doklad o platbe (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1100 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €

Billing information

Banka: štátna pokladnica

Účet: 7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Andrea Ferenčíková – andrea.ferencikova@truni.sk
Last update: 27.03.2023 15:05

Draw attention to not topical data