Školská a pracovná psychológia

     Celkove je absolvent spôsobilý vedecky rozvíjať problematiku skúmania človeka v jeho spoločenskom a inštitucionálnom rámci s dôrazom na rodinné a školské prostredie. Vie samostatne formulovať problémy v kontexte súčasného teoretického poznania v oblasti pedagogickej, školskej a poradenskej psychológie a nachádzať spôsoby ich riešenia. Orientuje sa v epistemologických a metodologických otázkach ako aj súčasných smeroch v študovanom odbore. Vie aplikovať teoretické poznatky pri riešení praktických problémov v oblasti psychologického a výchovného poradenstva a výchovnej a vzdelávacej praxe škôl, školských i mimoškolských výchovných a poradenských zariadení. Disponuje aj diagnostickými a intervenčnými poznatkami a spôsobilosťami pri práci s jedincom na celej jeho biodromálnej dráhe.

     Absolvent je pripravený pracovať v oblastiach psychologickej špecializácie (najmä pedagogická a školská psychológia, organizačná a pracovná psychológia) a/alebo v oblasti výskumu. Dokáže uplatňovať etické princípy profesie z hľadiska vedeckého výskumu i praxe.

 

Teoretické vedomosti: orientuje sa v aktuálnych možnostiach psychologickej špecializácie a praktického uplatnenia na trhu práce. Disponuje špecifickými teoretickými poznatkami z oblastí základných a špeciálnych psychologických disciplín, psychodiagnostiky a metodológie, ako aj a oblastí aplikovaných psychologických disciplín zodpovedajúcich príprave na prax v špecializovaných psychologických oblastiach, ktoré primárne smerujú k poznaniu správania a prežívania jednotlivcov v rámci skupín a väčších systémov/spoločnosti. Pozná princípy projektovania a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu, vrátane možností analýzy dát. Disponuje poznatkovou základňou z oblasti psychológie jednotlivca, skupiny, organizácie, školy, spoločnosti a kultúry, ktoré sa týkajú pracovného a školského správania, pracovných a školských vzťahov, spotrebiteľského správania a motivácie. Má solídny základ a hlbšie znalosti z  organizačnej a pracovnej psychológie, školskej a pedagogickej psychológie, metodológie, poradenskej psychológie a psychológie osobnosti.

 

Praktické zručnosti: má zručnosti relevantné pre prax v špecializovaných psychologických oblastiach a zručnosti relevantné pre psychologickú diagnostiku a psychologický výskum. Je pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou klientov, komunitou aj spoločnosťou. Disponuje Európskou federáciou psychologických asociácií (EFPA)  navrhovanými primárnymi kompetenciami: komunikácia, formulácia a špecifikácia cieľov, diagnostika, intervencia, evaluácia a rozvoj  a využíva ich v sfére školského a pracovno-organizačného poradenstva pri poskytovaní služieb v oblasti učenia a vzdelávania jednotlivcov a skupín, výchovy alebo modifikácie prejavov správania, v osobnostnom a profesijnom vývine a kariérovom raste, v rozvíjaní sociálnych vzťahov, sociálnej dynamiky, sociálnej atmosféry a pri optimalizácii procesov organizácie. Je kvalifikovaný na poskytovanie a realizáciu expertných analýz a psychodiagnostických služieb.

     Z hľadiska  školskej psychológie dokáže ako expert poskytovať odborné psychologicko-výchovno/edukačné a preventívne služby deťom, žiakom, študentom, rodičom a zákonným zástupcom, učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom. Tieto môžu byť zamerané na osobnostný rozvoj žiakov, prevenciu a riešenie výchovných, vzdelávacích problémov, voľby povolania, kvalitnú spoluprácu školy a rodiny, s využitím moderných foriem preventívnej, psychodiagnostickej a konzultačno-poradenskej práce.

     Z hľadiska  pracovnej psychológie dokáže ako expert tvorivo a integrovane hodnotiť a intervenovať v oblasti pracovnej, organizačnej, personálnej a spotrebiteľského správania. Aplikuje vedecké poznatky z oblasti  človek - pracovné prostredie, spokojnosť v práci, sociálna atmosféra, motivácia pracovníkov, výberové konania, nákupné motívy, riadenie a rozvoj manažérov, analýza práce a tvorba kompetenčného modelu, analýza organizačnej kultúry, vedenie rozhovoru, projektovanie, realizácia a interpretácia psychodiagnostického hodnotenia, plánovanie a realizácia expertných analýz, rozvojových programov, výberového konania.Prospects of graduates

 Absolvent študijného odboru Psychológia má možnosť uplatniť sa (v niektorých prípadoch až po získaní potrebného osvedčenia, ktoré súvisí so špecializačným štúdiom alebo certifikovanou činnosťou) na rôznych pozíciách (asistent, pracovník pod odborným dohľadom/supervíziou, samostatný pracovník) najmä v oblasti:

a) výchovy a vzdelávania – pedagogický psychológ, školský psychológ, kariérový poradca,

b) organizácie a práce – pracovný psychológ, špecialista v oblasti ľudských zdrojov,

c) v iných oblastiach ako napr. policajné zložky, armáda, doprava, šport, komunikácia, marketing, veda a výskum.

Konkrétne oblasti uplatnenia: Absolvent s orientáciou na školskú psychológiu je pripravený riadiť priebeh edukačného procesu na celej biodromálnej dráhe človeka v školách (materských, základných, stredných a vysokých školách štátnych, súkromných aj cirkevných), v školských zariadeniach (CPPP, CŠPP, detských integračných centrách, liečebno-výchovných zariadeniach, nápravno-výchovných a diagnostických zariadeniach, detských domovoch a i.), v mimoškolských zariadeniach (vo firmách, inštitúciách, organizáciách) štátneho, neštátneho a súkromného sektora v rezorte školstva, ale aj v iných rezortoch (napr. zdravotníctva, kultúry, výroby).

Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na školskú psychológiu:

 • v procese edukácie v štátnych, cirkevných a súkromných materských, základných, stredných a vysokých školách a školských zariadeniach rôzneho odborného zamerania (centrá psychologickej prevencie a poradenstva, detské integračné  centrá, detské domovy, resocializačné zariadenia, diagnostické ústavy, nápravno-výchovné zariadenia, liečebno-výchovné sanatóriá a i.),
 • v procese edukácie v mimoškolských štátnych, cirkevných a súkromných zariadeniach, vrátane firiem, inštitúcií a organizácií verejnej a štátnej správy, kde pracuje s jednotlivcami, skupinou ľudí a komunitou,
 • v oblasti edukačného výskumu,
 • v prednáškovej oblasti psychológie edukácie na vysokých školách a vzdelávacích zariadeniach,
 • v masmédiách v oblasti edukácie.

 

Konkrétne oblasti uplatnenia: Absolvent s orientáciou na pracovnú oblasť sa ako psychológ uplatní v rôznych sférach a oblastiach, ako napríklad v organizácii, podniku, personálnych, poradenských, marketingových a výskumných agentúrach. Je spôsobilý na vykonávanie personálnej práce (výber, poradenstvo, rozvoj a pod.). Svoje uplatnenie nájde aj v neziskových organizáciách a oddeleniach firiem, ktorých náplňou práce je analýza a projektovanie internej komunikácie a komunikácie s verejnosťou. Môže sa uplatniť ako poradca v medzinárodných pracovných kolektívoch. V nadnárodných štruktúrach môže pôsobiť ako poradca v oblasti vzťahov, integračných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia, alebo pri výbere a zostavovaní tímu medzinárodného zloženia.

Oblasti uplatnenia absolventa s orientáciou na pracovnú psychológiu: 

 • kariérové poradenstvo a rozvoj,
 • personálny výber a riadenie,
 • aktivity v  organizácii na rôznych úrovniach (zmena, kultúra, atmosféra, spokojnosť, motivácia),
 • marketingový prieskum,
 • výskum a ďalšie vzdelávanie,
 • v manažmente,
 • budovanie a rozvoj tímov.

 

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Coordinator for students with specific needs

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami – Fakulta psychológie | Paneurópska VŠSorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  28.07.2021 - 31.10.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: 2490 €

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 22.11.2021 14:20

Draw attention to not topical data