Russian language and culture

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - English language and culture
 • Faculty of Arts - Bulgarian language and culture
 • Faculty of Arts - Finnish language and culture
 • Filozofická fakulta - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Slovak language and culture

Štúdium sa realizuje vždy v kombinácii s programom iného cudzieho jazyka. Profilujúcou zložkou štúdia sú všeobecné teoretické translatologické disciplíny. Obsahom programu Ruský jazyk a kultúra sú praktický ruský jazyk a teoretické lingvistické, literárnovedné disciplíny, zaoberajúce sa konfrontačným štúdiom jednotlivých jazykových rovín ruštiny (najmä z translatologického aspektu), dejinami ruskej literatúry a kultúry, ako aj teória a prax prekladu a tlmočenia z ruštiny do slovenčiny a naopak.

V priebehu štúdia sa venuje priestor aj praktickému osvojeniu jazyka, no pri nástupe na štúdium sa predpokladá ovládanie ruštiny na úrovni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (Independent User Level B2 Vantage): základy skloňovania podstatných mien, prídavných mien, zámen a čísloviek, ako aj časovania slovies, tvorenia krátkych tvarov a stupňovania prídavných mien v ruštine. Uchádzač by mal vedieť tvoriť základné ruské vetné konštrukcie a ovládať repliky bežného rozhovoru vrátane zdvorilostných výrazov. Predpokladá sa aktívna znalosť základnej slovnej zásoby súčasnej ruštiny v rozsahu 1500 - 2000 slov.

V oblasti jazykovej prípravy sa pozornosť od počiatku sústreďuje aj na teoretické lingvistické disciplíny, ako fonetika a fonológia, morfológia, lexikológia a syntax. Súčasťou štúdia je i konzekutívne tlmočenie a preklad odborných textov (médiá, komerčné texty). Celkovo predstavujú povinné predmety, ktoré sa venujú priamo práci s ruským jazykom, 46 kreditov. Okrem toho si poslucháči zapisujú kurzy z dejín ruskej literatúry (v celkovom rozsahu 8 kreditov). Počas bakalárskeho štúdia môžu poslucháči absolvovať semestrálny pobyt v Rusku alebo v niektorej inej východoeurópskej krajine. Pobyt sa realizuje so štipendiom MŠ SR, resp. s príspevkom, ktorý poskytujú európske programy na podporu mobility (Erasmus, CEEPUS).Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho stupňa (Bc.) študijného programu ruský jazyk a kultúra má teoretické a metodologické poznatky z oblasti teórie prekladu, dejín a vývoja prekladu a tlmočenia. Ovláda ruský jazyk na praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky, ovláda reálie študovanej oblasti, ako aj ruskú literatúru. Disponuje jazykovými a mimojazykovými kompetenciami do tej miery, aby mohol prekladať a tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka, t.j. prekladové, výkladové a iné slovníky, odborné príručky a časopisy, elektronické zdroje a dokáže pracovať na glosároch. Uplatní sa prakticky vo všetkých oblastiach štátnej správy, v ekonomike, politike a kultúre. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu programu Ruský jazyk a kultúra na magisterskom stupni.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Additional information

Pri nástupe na štúdium sa predpokladá ovládanie ruštiny na úrovni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (Independent User Level B2 Vantage): základy skloňovania podstatných mien, prídavných mien, zámen a čísloviek, ako aj časovania slovies, tvorenia krátkych tvarov a stupňovania prídavných mien v ruštine. Uchádzač by mal vedieť tvoriť základné ruské vetné konštrukcie a ovládať repliky bežného rozhovoru vrátane zdvorilostných výrazov. Predpokladá sa aktívna znalosť základnej slovnej zásoby súčasnej ruštiny v rozsahu 1500 - 2000 slov.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skGeneral information on the admission exam

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Form of entrance exam

Na študijný program ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. • Apply the application for study

  02.01.2019 - 28.02.2019

 • Performance of the entrance exam

  08.12.2018 - 25.05.2019

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 01.10.2018 21:53

Draw attention to not topical data