Process Control

Absolvent študijného programu riadenie procesov (študijný odbor kybernetika)  má vďaka prehĺbeniu poznatkov z prírodných vied hlbšie znalosti z teórie riadenia a spracovania informácií, z metód návrhu HW a SW prostriedkov, návrhu a využitia informačných technológií systémov automatického riadenia a z metód diagnostiky systémov. Je pripravovaný na samostatné navrhovanie automatických riadiacich a informačných systémov, ich implementáciu a prevádzku s uvažovaním súvislostí. Teoretické znalosti a praktické schopnosti a zručnosti mu umožňujú uplatniť sa v praxi alebo vo výskume. Jadro znalostí absolventa tvoria pokročilé metódy riadenia systémov, optimalizácia, metódy návrhu komponentov systémov automatického riadenia, metódy návrhu komplexných systémov automatického riadenia, modelovanie a simulácia systémov, informačné zabezpečenie systémov riadenia, inteligentné systémy riadenia.
Absolvent študijného programu riadenie procesov má skúsenosti s formulovaním čiastkových úloh výskumu, vedením kolektívu pri riešení úloh a s pedagogickou prácou. Absolvent má  tiež praktické skúsenosti a aj zručnosti s prácou na zložitých experimentálnych zariadeniach a počítačových systémoch,  so spracovaním  výsledkov výskumu, s tvorbu a vedením dokumentácie, s prípravou a prezentovaním výsledkov výskumu. 
Komplexnosť profilu absolventa zaručuje bezproblémové uplatnenie na trhu práce.  Absolvent študijného programu riadenie procesov sa môže uplatniť pri  vývoji, projektovaní, implementácii a prevádzke riadiacich systémov. Hlboké teoretické poznatky a praktické skúsenosti umožňujú absolventovi uplatniť sa v oblasti výskumu, ale aj v manažérskej oblasti na všetkých stupňoch riadenia.Prospects of graduates

Absolventi získajú hlboké teoretické vedomosti založené na súčasnom stave vedeckého poznania z tých oblastí, ktoré bezprostredne súvisia s ich vedeckou prácou, vlastnou tvorivou činnosťou prispejú k ich rozvoju ako aj k novým poznatkom v príslušných odboroch.  Získajú praktické schopnosti a zručnosti s prácou na zložitých experimentálnych zariadeniach a počítačových systémoch, v spracovaní výsledkov, príprave a prezentácii správ o výsledkoch výskumu. Získajú skúsenosti s formulovaním čiastkových úloh výskumu a vedením kolektívu pri riešení úloh. Podrobnejšia profilácia – http://feit.uniza.skInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanievysokoškolského vzdelania druhého stupňa(Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov)v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

Prijímacie konanie uchádzača začína doručením prihlášky na štúdium na FEIT UNIZA pre 3. stupeň štúdia. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na vypísané témy. Výber uchádzačov sa uskutoční formou prijímacej skúšky. Uchádzači budú pozvaní písomne.

Pri prijímacej skúške sa posudzujú:

výsledky doterajšieho štúdia,

jazyková vyspelosť,

doterajšia publikačná činnosť uchádzača,

ďalšie aktivity uchádzača v danej oblasti (ŠVOČ, prax, odborné stáže, ...),

predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike študijného programu formou rozpravy k zvolenej téme.Additional information

Prihlášky sa podávajú na študijné programy.

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez webovú stránku Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (http://feit.uniza.sk/ v časti Uchádzači o štúdium) alebo webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/.

Do prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku a zaslať ju elektronicky alebo poštou na adresu FEIT UNIZA do určených termínov.

Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium:

• životopis,

• kópie dokladov o absolvovanom vzdelaní 2. stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu) – tento bod nemusia vykonať absolventi FEIT UNIZA,

• súpis publikovaných prác, inej odbornej činnosti,

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Coordinator for students with specific needs

prodekanka pre vzdelávanie doc. Ing. Mariana Beňová, PhD.

Tel.: 041/513 20 57
e-mail: mariana.benova@feit.uniza.sk

 General information on the admission exam

Prijímacie konanie uchádzača začína doručením prihlášky na štúdium na FEIT UNIZA pre 3. stupeň štúdia. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na vypísané témy. Výber uchádzačov sa uskutoční formou prijímacej skúšky. Uchádzači budú pozvaní písomne.

Pri prijímacej skúške sa posudzujú:

výsledky doterajšieho štúdia,

jazyková vyspelosť,

doterajšia publikačná činnosť uchádzača,

ďalšie aktivity uchádzača v danej oblasti (ŠVOČ, prax, odborné stáže, ...),

predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike študijného programu formou rozpravy k zvolenej téme.Form of entrance exam

Pri prijímacej skúške sa posudzuje: výsledky doterajšieho štúdia, jazyková vyspelosť a predpoklady na samostatnú vedeckú prácu uchádzača v problematike študijného programu formou rozpravy k zvolenej téme. • Apply the application for study

  01.01.2021 - 03.06.2021

 • Performance of the entrance exam

  23.06.2021 - 23.06.2021

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • súpis publikovaných prác (paper form, electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917

konštantný symbol: 0308

variabilný symbol: 10333 – doktorandské štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.

Poplatky za štúdium – podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Last update: 17.12.2020 10:07

Draw attention to not topical data