Riadenie letovej prevádzky

Štúdium je zamerané na výchovu vysokoškolsky vzdelaných profesionálnych riadiacich letovej prevádzky pre miesta v podnikoch pre letové prevádzkové služby, pre ktoré sa požaduje dané profesijné vzdelania. Náplň štúdia vychádza z kvalifikačných predpokladov, ktoré sú vytvorené pre štáty EÚ a sú zakotvené primárne v predpisoch pre letovú prevádzku civilného letectva. Na teoretické a všeobecné predmety, ktoré sú sústredené do prvého ročníka nadväzujú v ďalších dvoch rokoch špeciálne predmety definované európskymi predpismi agentúry Eurocontrol, EASA. Vysokoškolské štúdium má za cieľ, aby absolvent získal nielen ucelené bakalárske vzdelanie v odbore, ale zároveň ho pripravuje na vykonanie teoretických skúšok riadiacich letovej prevádzky, ktorých vykonanie je nevyhnutným predpokladom pre vydanie preukazu spôsobilosti Dopravným úradom Slovenskej republiky. Štúdium je ukončené štátnou skúškou spojenou s obhajobou bakalárskej práce.

Kvalifikačná pripravenosť a miera profesijnej adaptability na podmienky a požiadavky praxe:

Absolvent je pripravený k výkonu činnosti profesionálneho pracovníka riadenia letovej prevádzky v súlade s leteckými Európskymi predpismi, čo ho oprávňuje po vykonaní konkrétnych skúšok byť riadiacim letovej prevádzky podľa získaného preukazu spôsobilosti vydaným Dopravným úradom SR.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

      V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF.

      Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.

 

 Additional information

Špecifické podmienky prijatia na študijný program Riadenie letovej prevádzky

            Pre študijný program Riadenie letovej prevádzky sa odporúča absolvovanie zdravotnej prehliadky a získanie  leteckej zdravotnej spôsobilosti 3. triedy v zmysle leteckej legislatívy EASA, ale nie je to nutná podmienka pre prijatie na tento študijný programCoordinator for students with specific needs

lucia.melnikova@tuke.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    04.06.2021

  • Submit additional application form

    06.08.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Účet IBAN:                                       SK96 8180 0000 0070 0020 1621     

Variabilný symbol:                             55903                           

Konštantný symbol:                           0308

 

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Last update: 01.06.2021 12:50

Draw attention to not topical data