Regionálny cestovný ruch

Cieľom študijného programu je vyškolenie odborníkov, ktorí v rámci svojich aplikovaných metodických poznatkov a odborných vedomostí budú schopní sa umiestniť, manažovať a organizovať činnosti v oblasti turizmu a hotelierstva, a získajú dostatočné vedomosti pre pokračovanie na druhom, magisterskom stupni. Je schopný tvoriť produkty a programy cestovného ruchu, organizovať a viesť pracovný kolektív, riadiť obchodno-prevádzkové procesy v podnikoch služieb cestovného ruchu, má primerané prevádzkové zručnosti. Má vedomosti z princípov udržateľného cestovného ruchu, kvalifikovane zvládne sprievodcovskú činnosť, kontakt s klientelou a obchodnými partnermi. Môže v tejto sfére aj súkromne podnikať. V rámci medzinárodnej skúsenosti výučby turizmu je všeobecne platné, že k teoretickej príprave sa pripája aj odborná prax počas 3. trimestra tretieho ročníka štúdia.Prospects of graduates

Absolventi môžu koordinovať chod a činnosť rôznych firiem v oblasti cestovného ruchu alebo tiež môžu manažovať jednotlivé oblasti turizmu. Absolventi môžu vykonávať samostatnú, zodpovednú, odbornú, organizačnú, hospodársku a realizačnú činnosť v jednotlivých oblastiach turizmu, pri organizovaní a sprostredkovaní ciest a výletov, v cestovných kanceláriách, v hotelierstve a v ubytovacích zariadeniach, v turistických informačných kanceláriách, v centrách voľného času, v agentúrach a v rozličných podnikoch cestovného ruchu.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Spôsob hodnotenia výsledkov na stredných školách, resp. prijímacej skúšky: Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 100 bodov, z toho:

i)v prípade, že uchádzač nemá povinnosť absolvovať prijímaciu skúšku ani z jedného predmetu:

  a)hodnotenie na základe dosiahnutých výsledkov na stredných školách:

      (a) 70 bodovza prospech na strednej škole na základe tohto vzorca:BH = (2,5 –P)/1,5*70, kde P je priemer priemerov koncoročných výsledkov za 2. a 3. ročník, respektíve za 4. ročník (priemery sa zaokrúhľujú na jedno desatinné číslo. V prípade absolventov zahraničných stredných škôl sa prihliada aj na špecifické podmienky krajiny, v ktorej absolvovali strednú školu),

      (b) 30 bodov za aktivity na strednej škole (olympiády, SOČ, súťažea pod.). Fotokópie príslušných dokladov(diplomov, certifikátov atď.) o aktivitáchje potrebné doložiť kprihláške.

  b)hodnotenie na základe výsledkov z testu Všeobecných študijných predpokladov Národnej porovnávacej skúšky:100 bodovza výsledky z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie Obecné studijní předpoklady (OSP) v rámci Národnej porovnávacej skúšky (NPS) organizovanej agentúrou Scio, ak uchádzač o štúdium dosiahne celkový percentil 40a viac. Fakulta uznáva iba výsledky zprvých trochtermínov testovania vakademickom roku 2018/2019.

ii)vprípade, že uchádzač má povinnosť absolvovať prijímaciu skúšku z jedného predmetu:

  a)hodnotenie na základe dosiahnutých výsledkov na stredných školách:

    (a)25 bodovza prijímaciu skúšku z daného predmetu,

    (b)50bodovza prospech na strednej škole na základe tohto vzorca:BH = (2,5 –P)/1,5*50, kde P je priemer priemerov koncoročných výsledkovza 2. a 3. ročník, respektíve za 4. ročník (priemery sa zaokrúhľujú na jednodesatinné číslo. V prípade absolventov zahraničných stredných škôl sa prihliada aj na špecifické podmienky krajiny, vktorej absolvovali strednú školu),

    (c) 25 bodov za aktivity na strednej škole (olympiády, SOČ, súťaže a pod.).Fotokópie príslušných dokladov (diplomov, certifikátov atď.) o aktivitách je potrebné doložiť kprihláške.

  b)hodnotenie na základe výsledkov z testu Všeobecných študijných predpokladov Národnej porovnávacej skúšky:

     (a)25 bodovza prijímaciu skúšku zdaného predmetu,

     (b)75 bodov za výsledky z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie Obecné studijní předpoklady (OSP) v rámci Národnej porovnávacej skúšky (NPS) organizovanej agentúrou Scio, ak uchádzač o štúdium dosiahne celkový percentil 40a viac. Fakulta uznáva iba výsledky zprvých trochtermínov testovania vakademickom roku 2018/2019.7Dokladyo aktivitách je potrebné poslať spolu s prihláškou do 31. marca 2019. Doklady doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Výsledok Národnej porovnávacej skúšky uchádzač musí dokladaťpríslušným certifikátom.5.Po pridelení bodového hodnotenia za jednotlivé atribúty prijímacieho konania (priemer, iné aktivity, NPS a prijímacia skúška) a ich sčítaní sa priradí ku každému uchádzačovi sumárne hodnotenie –celkový výsledok. Podľa celkového výsledku prijímacieho konania sa vytvorí poradie uchádzačovpre každý študijný program (a skupinu študentov, v prípade študijného programu Regionálny cestovný ruch) tak, že číslo 1 získa uchádzač s najvyššímpočtom bodov a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s najnižšímpočtom bodovpre daný študijný program(danú skupinu študentov, vprípade študijného programu Regionálny cestovný ruch).

Počty bodov z prijímacieho konania budú zavesené bezodkladne v Akademickom informačnom systéme (AIS) UKF vNitre.Additional information

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v Študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity ako reprezentácia školy a i.). Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v súbore cloggingových tancov ATIKUS, divadielko VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

UKF v Nitre organizuje a ponúka aj externé formy štúdia (bakalársky stupeň, magisterský stupeň, doktorandské štúdium, rozširujúce štúdium pre absolventov učiteľského štúdia, doplňujúce pedagogické štúdium). Konkrétna a komplexná ponuka možností externého štúdia fakúlt UKF pre akademický rok 2018/2019 je zverejnená aj na internetovej stránke univerzity www.ukf.sk a jej fakúlt. Pre organizáciu prijímacích skúšok externého štúdia platia rovnaké pokyny ako pre uchádzačov o denné štúdium na všetkých fakultách UKF.Conditions for international students
 • študijné programy na fakultách UKF si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad,
 • uchádzač v stanovenom termíne vyplní a zašle v písomnej a elektronickej forme prihlášku na štúdium a úspešne vykoná prijímacie skúšky, resp. splní podmienky prijímacieho konania na zvolený študijný program,
 • uchádzač doloží k prihláške životopis a ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku,
 • podmienkou pre zahraničných uchádzačov je absolvovanie jazykovej prípravy, pokiaľ slovenský jazyk neovládajú,
 • štúdium je bezplatné pre štátnych príslušníkov Slovenskej republiky, zahraničných študentov slovenskej národnosti (krajanov) a štátnych príslušníkov Európskej únie,
 • pre ostatných uchádzačov zo zahraničia podmienky štúdia určujú medzištátne dohody, resp. štúdium sa koná za poplatok,


Coordinator for students with specific needs

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogikyGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na FSŠ UKF vNitre je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončené maturitou.

Na FSŠ UKF v Nitre výber uchádzačov na prijatie na 1. stupeň štúdia, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium, sa robí na základe dosiahnutých výsledkov na stredných školách, resp. na základe výsledkov z testu Všeobecných študijných predpokladov Národnej porovnávacej skúšky organizovanej agentúrou SCIO. Skúšku možno zložiť vniekoľkých mestách na Slovensku(vrátane Nitry). Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené nawww.scio.sk/nps.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na FSŠUKF v Nitre štandardne nie je určená ako súčasť overovania schopností na štúdium. V prípade študijných odborov Učiteľstvo predmetov a Prekladateľstvo a tlmočníctvo – kde sú medzifakultné aprobácie–môže vyžadovať druhá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre absolvovanie prijímacej skúšky z druhého aprobačného predmetu. O tejto skutočnosti rozhoduje dekan príslušnej fakulty a informácie musí zverejniť včas daná fakulta vsúlade so Zákonom č. 131/2002 Z.z. ovysokých školách aozmene adoplnení niektorých zákonov.

Podmienkou pre prijatie na študijné programy Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii a Ugrofínske štúdiá je úspešná maturita z maďarského jazyka a literatúry. • Open day

  21.02.2019

 • Apply the application for study

  01.12.2018 - 31.03.2019

 • Performance of the entrance exam

  10.06.2019 - 14.06.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
25


Obligatory addenda
 • CV
 • motivacny list


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 664 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

Poplatok sa uhrádza na:

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000073033/8180 IBAN: SK51 8180 0000 0070 0007 3033

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

a)pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky

b)pri písomnej forme prihlášky (vzor ŠEVT):2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu.

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Ladislav Szekeres, PhD. – lszekeres@ukf.sk
Last update: 08.01.2019 20:25

Draw attention to not topical data