Rádiologická technika

Poslaním Fakulty zdravotníckych vied (FZV) ako súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) je rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií. Svojou činnosťou inštitút prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Inštitút zabezpečuje čo najkvalitnejšiu úroveň vzdelávania študentov v dvoch študijných odboroch – fyzioterapia a rádiologická technika. Oba odbory vychovávajú absolventov do praxe, pretože po odborníkoch týchto profesií je doslova hlad na trhu práce u nás, ale aj v zahraničí.Prospects of graduates

Absolvent študijného programu Rádiologická technika bude vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci diagnostickej a liečebnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných diagnostických a liečebných zariadeniach, liečebných ústavoch, výskumných ústavoch a iných zdravotníckych inštitúciách s celoslovenskou pôsobnosťou, nevynímajúc pracoviská veterinárnej medicíny. Môže pôsobiť i na špecializovaných pracoviskách ako sú zdravotnícke poisťovne a úrady verejného zdravotníctva. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách a v organizáciách Európskej únie a pod.. Jeho prvoradé uplatnenie by malo byť v rámci zdravotníckeho zariadenia, tj. nemocnice, ale pozitívne uplatnenie absolventa môže byť aj v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach, rovnako sa uplatnia aj vo firmách zaoberajúcich sa výrobou rádiodiagnostických a terapeutických zariadení, sú spôsobilí vykonávať základné servisné výkony na prístrojoch k využívaných k týmto postupom.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
  1. 1.    Podmienky prijatia:

 

-       absolvovanie strednej školy bez obmedzenia

-       absolvovanie maturitnej skúšky,

-       úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 

  1. 2.    Prihláška:

 

Prílohy (kópie musia byť úradne overené):

-       životopis

-       potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-       stredoškolské vysvedčenia (originály alebo overené kópie )

-       maturitné vysvedčenie (originály alebo overené kópie).

Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky, najneskôr do 14. júna 2021.Conditions for international students

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Eva Ďurinová

eva.durinova@ucm.skGeneral information on the admission exam

Prijímacia skúška:

-       písomná  skúška

testy, ktorých obsah zodpovedá úrovni stredoškolského učiva, píšu sa na tabletoch, ktoré poskytne FZV.

-          biológia so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka,

-          fyzika.

 

 2.   Hodnotenie prijímacieho konania:

-          test z biológie = 50% z celkového hodnotenia,

-          test z fyziky = 20% z celkového hodnotenia,

-          profilové predmety = 20% z celkového hodnotenia (biológia, fyzika, cudzí jazyk),

-          maturitná skúška = 10% celkového hodnotenia.

 

Poznámky k hodnoteniu:

a) Pre prijatie uchádzačov, ktorí vykonali maturitnú skúšku podľa súčasných predpisov, budú smerodajné:

-          známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia,

-          absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z akéhokoľvek predmetu na úrovni

           B2, resp. na úrovni B1,absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie

           certifikátu na úrovni B1–C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

b) Pre prijatie uchádzača, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

-          známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

-          celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

 3.    Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok:

Výsledky získaných bodov za prijímaciu skúšku budú zverejnené  na webovom sídle IFBLR UCM:http://ifblr.ucm.sk.Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • CV
  • poplatok za PK
  • • maturitné vysvedčenie (originál, overená kópia) - notár/matrika
  • • overené kópie stredoškolských vysvedčení 1. - 4. ročník - notár/matrika


Annual tuition fees
Standard length of study: 550 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka:                                 Štátna pokladnica

Účet:                                   7000071919/8180

Variabilný symbol:                42107

Konštantný symbol:               0308

Špecifický symbol:                rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                                   SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                 SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 22.09.2020 13:36

Draw attention to not topical data