Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Biology
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Ecology
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Physics
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Geography
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Pedagogy
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo techniky (v kombinácii)
 • Faculty of Sports - Teaching the Subject Physical Education
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects French language and literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teaching of the Subjects of Fine Arts

Charakteristika profilu absolventa študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy

 

Absolvent odboru učiteľstvo a pedagogické vedy (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má vhľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania, a má osvojenú informačnú gramotnosť. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.Prospects of graduates

 

Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií

Absolventi študijného programu učiteľstvo rómskeho jazyka a literatúry a reálií 1. stupňa môžu pracovať ako môžu pracovať ako pedagogický asistenti pre 2.stupeň základných škôl a pre stredné školy (konverzácia v rómskom jazyku a pod.), ako odborní zamestnanci v oblasti romistiky, v kultúrno-spoločenských organizáciách ako kultúrno-osvetoví alebo metodicko-odborní zamestnanci (národnostné združenia, národnostné periodiká, Dokumentačno-informačné centrum Rómov a pod.), v masmédiách (redakcie periodickej tlače, národnostno-etnické vysielanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie) a v špecializovaných orgánoch štátnej správy ako špecialisti na národnostnú problematiku s akcentom na rómsku národnostnú menšinu. Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy s orientáciou na rómsky jazyk, literatúru a kultúru.

 

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information
 1. Všeobecné informácie o prijímacom konaní

   

  1. na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;

  2. uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis;

  3. uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške posudok vydaný posudkovou komisiou;

  4. uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v termíne po uzávierke prihlášok na štúdium na VŠ, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2., 3. a 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia) a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle ústavu overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

  5. uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium úradne overené kópie všetkých koncoročných vysvedčení, overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis;

  6. uchádzači so získanou maturitnou skúškou na zahraničnej strednej škole zároveň doložia úradne overené kópie vysvedčení a nostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl;

  7. základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia:

    

   SWIFT: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby vo formáte IBAN: SK 15 8180 0000 0070 0006 6503; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 810 05 Bratislava; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, účel platby: poplatok VS 184201.

    

   Upozorňujeme uchádzačov, že bez dodania požadovaných dokumentov nie je prihláška platná.

    

   Adresa na zaslanie prihlášky: 
   Prešovská univerzita v Prešove
   Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
   Ul. 17. novembra 15
   080 01 PrešovConditions of admission without the entrance exam

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Na všetky uvedené študijné programy na 1. stupni v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy budú uchádzači posudzovaní bez osobnej účasti na základe posúdenia výsledkov zo strednej školy.

 

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU, ktoré zabezpečuje príslušný akreditovaný program.

 

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  31.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  - 07.06.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
45


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:  184201 
Konštantný symbol:  0308

Cudzinci:
Platobná inštitúcia:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Čulková – culkova@unipo.sk
Last update: 05.05.2021 12:38

Draw attention to not topical data