Psychológia

Študijný program Psychológia (1.stupeň) poskytuje absolventom vedomosti, zručnosti a spôsobilosti z oblasti rôznych psychologických disciplín, ale aj základy ďalších nepsychologických disciplín, ktoré so psychológiou súvisia (vybrané oblasti sociálnych, humanitných a behaviorálnych vied). Umožňuje tiež nadobudnúť základné poznatky a zručnosti z aplikovaných psychologických disciplín a prípravu v základných špecializáciách . Študent zároveň získa základy používania psychologických metód v rôznych oblastiach psychologickej praxe a prípravu pre psychologický výskum. Študijný program je ukončený štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijímacieho konania bakalárskeho štúdia na Fakulte psychológie PEVŠ v akademickom roku 2017/2018

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač o bakalárske štúdium si v stanovenom termíne podá prihlášku výhradne elektronickou formouConditions for international students

Charakteristickým prvkom fakulty sa predpokladá otvorenosť k svetu, najmä vysokým školám a ich predstaviteľom. A to tak v pedagogickej, vedecko-výskumnej sfére, ako aj v organizačnej, publikačnej a celkove koncepčnej sfére, na úrovni pedagogických pracovníkov i na úrovni študentov. Dvojstranná výmena učiteľov, študentov, dlhšie i kratšie študijné pobyty na zahraničných vysokých školách, i pobyty zahraničných učiteľov na fakulte sú evidentne prospešnými aktivitami, pre fakultu, jej učiteľov a študentov.

Potenciálni pedagógovia fakulty prezentujú dobré kontakty s komparatívnymi vysokými školami v USA, Anglicku, Nemecku, Česku, Rusku a pod., ktoré možno upevňovať aj v rámci novej fakulty. Without entrance examinations
yes

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    02.11.2020 - 30.09.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1990 €

Billing information

Bankové spojenie:

IBAN:  SK55 1100 0000 0029 2686 0927
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data