Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Prospects of graduates

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť sa môže podieľať na vypracovaní legislatívnych noriem s dôrazom na legislatívu krízového riadenia; môže pôsobiť pri tvorbe dokumentačnej a údajovej základne a pri tvorbe špecifických informačných systémov na riadenie a automatizované plánovanie relevantnej problematiky, prípadne sa podieľať na výchove riadiacich pracovníkov pôsobiacich v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou je ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa v daných alebo príbuzných odboroch.

Pri hodnotení uchádzača sa prihliada na jeho študijné výsledky v predchádzajúcom štúdiu, prípadnú publikačnú činnosť a účasť na študentských vedeckých a odborných konferenciách (ŠVOČ).

Prijímacie pohovory pozostávajú z dvoch častí: - písomný jazykový test (jazyk si uchádzač uvedie v prihláške na doktorandské štúdium) - z ústneho pohovoru pre komisiou.Conditions for international students

Zahraniční študenti sa prihlasujú, aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Conditions of admission without the entrance exam

nie je možné bez prijímacích skúšokCoordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

Uchádzač sa prihlasuje na témy vypísané katedrami v príslušných študijných programoch. Termín podania prihlášky je najneskôr do 31.5.2021 na dekanát Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen alebo osobne na referát vedecko-výskumnej práce a doktorandského štúdia dekanátu DF, č. dverí A003.  Prílohy k prihláške: · notársky overená kópia diplomu · notársky overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške · notársky overená kópia dodatku k diplomu alebo výpis skúšok počas štúdia potvrdený študijným oddelením (a teda nemusí byť vypísaná tabuľka na 2. strane tlačiva prihlášky) · životopis · zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác · doklad o uhradení manipulačného poplatku · rámcový projekt k téme dizertačnej práce. Od uchádzača sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.Form of entrance exam

Osobný pohovor - v pohovore uchádzač preukazuje teoretické znalosti z predpísaných predmetov a z predmetu špecializácie – podľa zvolenej témy. Okruhy otázok k jednotlivým skúšaným predmetom budú zaslané uchádzačom o štúdium po uzavretí prijímania prihlášok spolu s pozvánkou na prijímacie pohovory.Tests

Písomný test zo svetového jazyka.  • Open day

    26.01.2021

  • Apply the application for study

    31.05.2021

  • Performance of the entrance exam

    29.06.2021 - 30.06.2021

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Annual tuition fees
Standard length of study: 1200 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Billing information

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0027 1101
Variabilný symbol: 81200003
Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Last update: 24.09.2020 08:09

Draw attention to not topical data