Progresívne technológie

Štúdium na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove je založené na kreditovom spôsobe hodnotenia. Prvý stupeň vysokoškolského štúdia je bakalárske štúdium, druhý stupeň inžinierske štúdium, tretí stupeň doktorandské štúdium. Štúdium je členené do povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Povinné predmety je študent povinný absolvovať v plnom rozsahu. Výberom povinne voliteľných predmetov si študent musí doplniť štandardnú záťaž 30 kreditov za semester a 60 kreditov za akademický rok (V prípade externého štúdia je záťaž podľa nového zákona o vysokých školách stanovená na 48 kreditov) . Výberovými predmetmi, ktoré študent absolvuje nad štandardnú záťaž 60 (48) kreditov za akademický rok si môže doplniť chýbajúce znalosti, alebo zvoliť tie predmety iného študijného programu, inej fakulty, alebo univerzity, o ktoré má záujem.Prospects of graduates

Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu výrobný inžinier. Vedia systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných procesov a systémov aj s využitím CA technológií. Ich schopnosti sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo absolventom umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania výrob. Uplatňujú sa ako výrobní inžinieri, manažéri výroby, vedúci tímov v oblasti technickej prípravy výroby a v oblasti kontroly kvality výroby. Majú schopnosti samostatne alebo v tímoch riešiť problematiku technologického projektovania výrobných procesov a systémov na základe komplexných a systémových vzťahov jednotlivých technológií, požiadaviek integrácie, automatizácie a efektívnosti výrobných procesov. Rovnako majú dostatočné vedomosti z ekonomiky a riadenia výroby, aby mohli riešiť ekonomické, prevádzkové a riadiace úlohy vo výrobe vo veľkých podnikoch, ale aj malých spoločnostiach. Sú schopní systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobných strojárskych a elektrotechnických procesov a systémov. Tieto poznatky sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru, čo im umožňuje riešiť aj problémy riadenia a prevádzkovania strojárskych a elektrotechnických výrob. Všetky tieto činnosti vykonávajú s podporou CAx technológií, metód matematického modelovania, metód simulácie, logistiky a matematickej optimalizácie.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission
  • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia.


Additional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie skúšky sa nekonajúGeneral information on the admission exam

UCHÁDZAČI O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM SÚ POVINNÍ KU PRIHLÁŠKE PRILOŽIŤ:

 

  • životopis
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
  • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


  • Apply the application for study

    29.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
30


Prílohy
  • Bachelor diploma (electronic form)
  • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Michal Hatala, PhD. – michal.hatala@tuke.sk
Last update: 30.03.2020 11:40

Draw attention to not topical data